Published: 2009-06-10

ความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา จั่นแดง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คเณศวร์ วรรณโชติ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาในการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ

พระมหาเดชจำลอง พุฒหอม, รองศาสตราจารย์เวธนี กรีทอง, อาจารย์นันทวิทย์ เผ่ามหานาคะ

ผลลัพธ์การปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารรัฐกิจแบบเดิมกับ

พงศธร ชั้นไพศาลศิลป์, รองศาสตราจารย์ ดร.วรพิทย์ มีมาก, อาจารย์ชีวินทร์ ฉายาชวลิต

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียน MINI ENGLISH PROGRAMME ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3

สุภา ซูกูล, รองศาสตราจารย์เวธนี กรีทอง, อาจารย์ ดร. พาสนา จุลรัตน์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประหยัด ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเขตพระนครกรุงเทพมหานคร

เอริสา มโนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมธิดา แสนคำเครือ, รองศาสตราจารย์เวธนี กรีทอง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการมาเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ จังหวัดหนองคาย

ปิยะรัตน์ ดีกลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณรัตน์ พลอยเลื่อมแสง, รองศาสตราจารย์เวธนี กรีทอง