ระบบแลกเปลี่ยนรูปภาพเพื่อการสื่อสาร: แนวทางการส่งเสริมทักษะการสื่อสารสำหรับเด็กออทิสติก

Main Article Content

หรรษา องคสิงห์
สุริยะ ประทุมรัตน์

Abstract

บทคัดย่อระบบแลกเปลี่ยนรูปภาพเพื่อการสื่อสาร (PECS: Picture Exchange Communication System) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำมาช่วยในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของเด็กออทิสติก ที่มีพัฒนาการด้านการสื่อสารและสื่อความหมายล่าช้า เช่น ปัญหาด้านการพูด พูดช้าหรือพูดไม่ได้เลย ไม่สามารถเริ่มต้นสนทนาหรือโต้ตอบกับผู้อื่นได้ มีคำศัพท์เฉพาะตัวหรือมีภาษาแปลกๆที่เป็นภาษาของเด็กซึ่งผู้อื่นไม่เข้าใจ หรือไม่สามารถสื่อสารด้วยท่าทางได้  โดยหลักและวิธีการดำเนินการของระบบการแลกเปลี่ยนรูปภาพเพื่อการสื่อสารเป็นการฝึกโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขแบบจัดกระทำ (Operant Conditioning) ซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถสื่อสารความต้องการของตนเองได้ โดยระบบแลกเปลี่ยนรูปภาพเพื่อการสื่อสารได้ถูกนำมาพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในรูปแบบแอพพลิเคชั่น และมีการศึกษาการใช้งานในรูปแบบการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น คำสำคัญ: ระบบแลกเปลี่ยนรูปภาพเพื่อการสื่อสาร, ทักษะภาษาและการสื่อสาร, เด็กออทิสติก Abstract Picture Exchange Communication System (PECS) has been developed to promote communication ability in children with autism who have difficulties with speech. PECS involves using pictures to express one's needs. It is a system that relies on frequent practices and is reinforced by operant conditioning. Recently, the system has been developed into applications on mobile devices in order to more effective meet the needs of users. Keywords: Picture Exchange Communication System, Language and communication skills,Children with autism

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
องคสิงห์ ห., & ประทุมรัตน์ ส. (2020). ระบบแลกเปลี่ยนรูปภาพเพื่อการสื่อสาร: แนวทางการส่งเสริมทักษะการสื่อสารสำหรับเด็กออทิสติก. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 21(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/12508
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)