คณะกรรมการที่ปรึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง               คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์  ศรีวันยงค์         ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บรรณาธิการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เชื้อชัย                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองบรรณาธิการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล           มหาวิทยาลัยบูรพา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงส์ศิริวัฒน์               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร รอดพ่วง               มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ สีเขียว                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา โสมะนันทน์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ อนะมาน              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษา ตระกูลบางคล้า          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • นายธนภูมิ สุนาถวนิชย์กุล                                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ