วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทั้งในลักษณะที่เป็นบทความวิชาการ และบทความวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นสาระความรู้ใหม่จากการทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัยผลการวิจัย การสรุปอภิปราย และหรือการนำไปใช้เพื่อความน่าเชื่อถือและประโยชน์เชิงวิชาการ ในศาสตร์ของศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กำหนดเผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม)

วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์  ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] และอยู่ใน วารสารกลุ่มที่ 2 (จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ (Processing fees and/or Article Page) จากผู้นิพนธ์บทความ จำนวน 3,500 บาท / บทความ 

การพิจารณาบทความ จะผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน / บทความ 

เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2567

2024-04-17

วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ผู้สนใจสามารถศึกษาวิธีการเตรียมบทความและส่งบทความได้ที่หน้า How to submit an article สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองบรรณาธิการวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ  โทร. (02) 649-5000 ต่อ 11123 หรือ E-mail : journal.edswu@gmail.com

Vol. 25 No. 1 (2567): ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

Published: 2024-05-27

ความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

THE SATISFACTION OF THE COMPETITION MANAGEMENT FOR THE 5TH THAILAND KORFBALL CHAMPIONSHIP

สุปราณี ขวัญบุญจันทร์, ศกลวรรณ เปลี่ยนขำ, พรณิชา ชาตะพันธุ์ , ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล , อัจฉราลักษณ์ วิเศษ , สุมาลี งามสง่า

110-120

View All Issues