วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทั้งในลักษณะที่เป็นบทความวิชาการ และบทความวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นสาระความรู้ใหม่จากการทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัยผลการวิจัย การสรุปอภิปราย และหรือการนำไปใช้เพื่อความน่าเชื่อถือและประโยชน์เชิงวิชาการ ในศาสตร์ของศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กำหนดเผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม)

วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์  ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] และอยู่ใน วารสารกลุ่มที่ 2 (จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ (Processing fees and/or Article Page) จากผู้นิพนธ์บทความ จำนวน 3,500 บาท / บทความ 

การพิจารณาบทความ จะผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน / บทความ 

สาขาวิชาที่เปิดรับผลงาน

 • หลักสูตรและการสอน
  • การศึกษาปฐมวัย
  • การประถมศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ 
  • ภาษาไทย
  • ภาษาต่างประเทศ
  • สังคมศึกษา
  • สุขศึกษาและพลศึกษา
  • ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา และนาฏศิลป์
  • การงานพื้นฐานอาชีพ
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา และวิทยาการคำนวณ
 • การบริหารการศึกษา
 • การจัดการการอุดมศึกษา
 • การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
 • เทคโนโลยีการศึกษา
 • การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
 • อุตสาหกรรมศึกษา และการอาชีวศึกษา
 • การศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษานอกระบบโรงเรียน
 • การศึกษาพิเศษ
 • สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา