หลักสูตรและการเรียนรู้แบบดิจิทัล

Main Article Content

กิตติชัย สุธาสิโนบล

Abstract

บทคัดย่อ หลักสูตรและการเรียนรู้แบบดิจิทัล เป็นมิติใหม่ของการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ผสมผสานเทคโนโลยี     ที่ทันสมัยเข้ากับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดเชิงนวัตกรรมและการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าถึงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างเท่าเทียมกันในรูปของซอฟต์แวร์ออนไลน์เพื่อการศึกษาหลักสูตรและการเรียนรู้แบบดิจิทัลมีหลายรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบของหลักสูตรออนไลน์แบบเปิดกว้าง (Massive Open Online Courseware : MOOC) เน้นกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมีการสร้างระบบที่ส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่างใกล้ชิด และรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการที่ผสมผสานการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเรียนการสอนแบบปกติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ก้าวไกลเกิดทั้งประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองดิจิทัลในอนาคต คำสำคัญ: หลักสูตรแบบดิจิทัล และการเรียนรู้แบบดิจิทัล   ABSTRACT Curriculum and learning in digital era is new dimension of educational management in 21st century which integrated modern technology into curriculum development process. Learning management focuses on building critical and innovative thinking effectively, enhances prospect to access to this curriculum all time and everywhere. Learners could connect to the course and activities equally from both inside and outside schools. Actually, the online software and applications are provided widely as usual. Digital curriculum and digital learning have variety forms such as Massive Open Online Courseware (MOOC) which are focused on learning process through modern technology (internet network) to assist teachers in system for support both instructors and learners. Teachers and learners can communicate and interact closely via digital technology adaptation that blended consistently with ordinary teaching to longer efficient achievement. In addition, this digital technology also use to support learning community and enhance good digital citizenship in future. Keywords: Digital Curriculum & Digital Learning

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุธาสิโนบล ก. (2019). หลักสูตรและการเรียนรู้แบบดิจิทัล. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 20(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11940
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)

Most read articles by the same author(s)