สมรรถนะของครู 4 ด้านที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากที่สุด

Main Article Content

พวงเพ็ญ อินทรประวัติ
ณฐกร ดวงพระเกษ
ฐิติรัตน์ คล่องดี

Abstract

คุณภาพของการศึกษาขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู ครูควรรู้ว่า ตนเองจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในด้านใดบ้างที่จะกลายเป็นครูที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และในเวลาเดียวกัน การเตรียมครู  ที่สามารถสอนผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นหน้าที่หลักของสถาบันที่จัดการศึกษาให้กับครู บทความนี้จะเป็นการนำเสนอสมรรถนะของครู 4 ด้าน คือ การสอนในชั้นเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวัดผลระหว่างเรียน และสมรรถนะด้านทักษะชีวิตส่วนตนของครู ซึ่งสมรรถนะทั้ง 4 ด้านนี้ได้รับการยืนยันจากงานวิจัยทั้งหลายแล้วว่าเป็นสมรรถนะที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากที่สุด ดังนั้น สมรรถนะเหล่านี้จึงเป็นสมรรถนะที่ครูต้องพัฒนาตนเองและเป็นสมรรถนะที่สถาบันการจัดการศึกษาให้กับครูจะต้องใช้เป็นแกนในการพัฒนานักศึกษาครูเพื่อให้ครูกลายเป็นครูมืออาชีพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อินทรประวัติ พ., ดวงพระเกษ ณ., & คล่องดี ฐ. (2021). สมรรถนะของครู 4 ด้านที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากที่สุด. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 22(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13343
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)