Announcements

ประชาสัมพันธ์

เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2567

2024-04-17

วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ผู้สนใจสามารถศึกษาวิธีการเตรียมบทความและส่งบทความได้ที่หน้า How to submit an article สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองบรรณาธิการวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ  โทร. (02) 649-5000 ต่อ 11123 หรือ E-mail : journal.edswu@gmail.com