Contact

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เชื้อชัย
บรรณาธิการวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
Phone 02-649-5000 ต่อ 11123

Support Contact

นายธนภูมิ สุนาถวนิชย์กุล
Phone 02-649-5000 ต่อ 11123