Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 • 1. ชื่อเรื่อง : กระชับ ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

  2. ชื่อผู้ทำวิจัย : ระบุชื่อ นามสกุล (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

  3. ชื่อที่ปรึกษา : ระบุชื่อ นามสกุล (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

  วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด ตำแหน่งทางวิชาการ(ถ้ามี) หน่วยงานที่สังกัด และที่อยู่ ของผู้เขียนครบทุกคน
  (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

   

   

 • ผลงานวิจัยที่ได้รับพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขาวขนาด เอ4 หน้าเดียว พิมพ์ด้วยอักษร Cordia New ขนาด 14 pt. ความยาวของต้นฉบับรวมทั้งตาราง แผนภูมิ และเอกสารอ้างอิงใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) ไม่เกิน 15 หน้า พร้อมไฟล์ต้นฉบับ นามสกุล .pdf  และ .doc

 • เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน
 • บรรณานุกรม : การอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานให้จัดเรียงตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่ง โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) กรณีเป็นเอกสารอ้างอิงภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษและวงเล็บ (In Thai) กำกับไว้ตอนท้าย โดยใช้รูปแบบบรรณานุกรมของ APA ดังตัวอย่างโดยมีรูปแบบการอ้างอิง ดังนี้
 • กองบรรณาธิการขอใช้สิทธิในการนำบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศึกศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ เผยแพร่ลงเว็บไซค์วารสารวิชาการศึกศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ ออนไลน์
 • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review) have been followed.

การเตรียมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

              เตรียมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการของท่าน ดำเนินการกรอกรายละเอียดของบทความลงใน Template บทความให้ถูกประเภท จากนั้น ส่งเข้าระบบ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/submissions (ดำเนินการลงทะเบียน (Register) ก่อนใช้งานระบบ หากท่านเป็นผู้ใช้ระบบรายใหม่ หรือ ลงชื่อเข้าใช้ (Log In) หากท่านมีบัญชีอยู่แล้ว ) พร้อมทั้งส่งบทความไฟล์ต้นฉบับ นามสกุล .pdf  และ .doc และแบบฟอร์มสมัครขอส่งบทความตีพิมพ์ทาง E-mail : journal.edswu@gmail.com 

ใบสมัครและแบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์ม ดังนี้
           1) JEd-01 แบบฟอร์มใบสมัครขอนำส่งบทความวิจัย
           2) JEd-02-R Template บทความวิจัย
           3) JEd-02-A Template บทความวิชาการ

กระบวนการพิจารณาบทความ

กรุณาอ่านคำชี้แจงและรายละเลียดการเตรียมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์  ศรีนครินทรวิโรฒ

วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์  ศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับบทความจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  บทความที่เสนอมาเพื่อตีพิมพ์อาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ จัดพิมพ์ปีการศึกษาละ 2 ฉบับ คือ มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม ผู้สนใจสามารถส่งบทความต้นฉบับได้โดยตรงที่บรรณาธิการวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ ตามที่อยู่ในฉบับ

 

นโยบายวารสาร

นโยบายและวัตถุประสงค์การจัดพิมพ์วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทั้งในลักษณะที่เป็นบทความวิชาการและบทความวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นสาระความรู้ใหม่จากการทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย การสรุปอภิปราย และหรือการนำไปใช้เพื่อความน่าเชื่อถือและประโยชน์เชิงวิชาการในศาสตร์ของศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยที่บทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเสนอ หรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน บทความที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอาจถูกดัดแปลงแก้ไขรูปแบบและสำนวนตามที่เห็นสมควร ผู้ประสงค์จะนำข้อความใดๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมายลิขสิทธิ์

 

ข้อตกลงเบื้องต้นในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

     1. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ใดมาก่อน ทั้งนี้ บทความที่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติ สามารถนำมาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ได้หากมีการปรับปรุงเพิ่มเติมบทความให้มีความสมบูรณ์
     2. ผู้เขียนต้องดำเนินการตรวจสอบบทความของตนเพื่อป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่น ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ผ่านเว็บไซต์ http://www.akarawisut.com/โดยแนบผลการตรวจสอบที่ได้มาพร้อมกับบทความที่ต้องการตีพิมพ์
     3. บทความเขียนด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่เขียนถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และหลักการใช้ภาษา รวมถึงมีการตรวจพิสูจน์อักษรมาแล้วเป็นอย่างดี ด้วยกระดาษขนาด A4 อักษร Cordia New ขนาด 16 pt. ความยาวของต้นฉบับรวมทั้งตาราง แผนภูมิ และเอกสารอ้างอิง ไม่ควรเกิน 15 หน้า ส่งบทความในลักษณะของไฟล์ PDF ทางที่อยู่ที่กำหนด พร้อมแนบแบบฟอร์มการขอส่งบทความตีพิมพ์ 
     4. ผู้เขียนบทความจะต้องดำเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการประเมินของกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเคร่งครัด พร้อมส่งต้นฉบับสุดท้ายในลักษณะของไฟล์เวิร์ด (DOC)
     5. กองบรรณาธิการจะออกใบรับรองการตีพิมพ์เมื่อบทความผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเท่านั้น
     6. ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์จำนวน 3,500 บาท /บทความ กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใดๆ
     7. หากผู้เขียนบทความไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพ์ กองบรรณาธิการสามารถแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความ และจะไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมคืน
     8. กองบรรณาธิการขอใช้สิทธิในการนำบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์เผยแพร่ลงเว็บไซต์

 

รูปแบบการเขียน

ก) บทความวิชาการ มีส่วนประกอบทั่วไปดังนี้
     1. ชื่อเรื่อง :กระชับ ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
     2. ชื่อผู้เขียนบทความ :ระบุชื่อ นามสกุล พร้อมระบุหน่วยงานที่สังกัด
         ชื่อที่ปรึกษา (ถ้ามี) : ระบุชื่อ นามสกุล พร้อมระบุตำแหน่งทางวิชาการ(ถ้ามี) และหน่วยงานที่สังกัด
     3. บทคัดย่อ :ระบุความสำคัญ วัตถุประสงค์ ประเด็นและแนวคิด และบทสรุป โดยย่อไม่เกิน 300 คำ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
     4. คำสำคัญ : 2 – 3 คำ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
     5. บทนำ :กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเด็นและแนวคิดที่จะนำเสนอกระชับ ชัดเจน
     6. เนื้อหา :นำเสนอประเด็นและแนวคิดหลักโดยมีรายละเอียดสนับสนุนถูกต้องสมบูรณ์ มีความเชื่อมโยงและการจัดเรียงลำดับเนื้อหา แสดงถึงแนวคิด ทัศนะ หรือข้อค้นพบของผู้เขียนอย่างชัดเจน
     7. บทสรุป :กระชับ ชัดเจน แสดงให้เห็นถึงคุณค่าหรือประโยชน์ที่ชัดเจน
     8. References (บรรณานุกรม): การอ้างอิงส่วนท้ายเล่มโดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในบทความ จัดเรียงตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่ง โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) 6 th edition

ข) บทความวิจัย มีส่วนประกอบทั่วไปดังนี้
     1. ชื่อเรื่อง :กระชับ ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
     2. ชื่อผู้เขียนบทความ :ระบุชื่อ นามสกุล พร้อมระบุหน่วยงานที่สังกัด
         ชื่อที่ปรึกษา (ถ้ามี) : ระบุชื่อ นามสกุล พร้องระบุตำแหน่งทางวิชาการ(ถ้ามี) และหน่วยงานที่สังกัด
     3. บทคัดย่อ :ระบุความสำคัญ วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย และบทสรุปโดยย่อไม่เกิน 300 คำ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
     4. คำสำคัญ : 2 – 3 คำ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
     5. บทนำ :กล่าวถึงความสำคัญ ที่มา รวมถึงการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
     6. วัตถุประสงค์การวิจัย :สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
     7. กรอบความคิดในการวิจัย (ถ้ามี)
     8. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
     9. วิธีดำเนินการวิจัย
          -  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย/กรณีศึกษา (ระบุรายละเอียดของการได้มาและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย/กรณีศึกษา)
          -  ตัวแปรที่ศึกษา
          -  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
          -  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ระบุวิธีการตรวจสอบและระบุคุณภาพของข้อมูล)
          -  การวิเคราะห์ข้อมูล
     10. ผลการวิจัย :เสนอตามวัตถุประสงค์ โดยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลหรือผลการวิจัยได้ทั้งในลักษณะการเขียนบรรยาย และหรือตารางประกอบ (มีคำอธิบายประกอบตาราง)
     11. อภิปรายผล :อภิปรายข้อค้นพบที่เกิดจากผลการวิจัย หรือกระบวนการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงค์หรือความสำคัญของการวิจัย
     12. ข้อเสนอแนะ :ข้อเสนอแนะในการผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
     13. References (บรรณานุกรม): การอ้างอิงส่วนท้ายเล่มโดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในบทความ จัดเรียงตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่ง โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) 6 th edition

โปรดศึกษารายละเอียดการเขียนอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) 6 th edition ได้ที่ https://lib.swu.ac.th/th/images/guides/bibliography.pdf

 

การติดต่อวารสาร

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 11123
E-mail. journal.edswu@gmail.com