Vol 20, No 1 (2562)

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
บทนำ กองบรรณาธิการ
สารบัญ PDF
สารบัญ กองบรรณาธิการ
กระบวนการพิจารณาบทความ PDF
กระบวนการพิจารณาบทความ กองบรรณาธิการ
คู่มือสำหรับผู้เขียนบทความ PDF
คู่มือสำหรับผู้เขียนบทความ กองบรรณาธิการ

งานวิจัย

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธีแผนภูมิความหมาย PDF
กิตติพงษ์ แบสิ่ว, บุษบา บัวสมบูรณ์, กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล, สรัญญา จันทร์ชูสกุล
การพัฒนาทักษะอาชีพและการดำรงชีพ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการเชิงจิตวิทยาเสริมสร้างศักยภาพแห่งตน PDF
เพ็ญนภา กุลนภาดล, ประชา อินัง, ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม, ผลาดร สุวรรณโพธิ์
แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของประเทศสิงคโปร์ PDF
เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก, ชนิตา รักษ์พลเมือง
อนาคตภาพการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 PDF
นิศา อุบลทิพย์, จักรกฤษณ์ โปณะทอง, กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนสำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 PDF
ลัดดาวัลย์ ด้วงภู่ทิม, ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ
ปัจจัยการมีส่วนร่วมของครูที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 PDF
วราภรณ์ พระเมืองคง, ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์, วันทนา อมตาริยกุล
รูปแบบการนิเทศภายในสำหรับการจัดการเรียนร่วม ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร PDF
ศุภลักษณ์ มีปาน, เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
การพัฒนาตัวแบบการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านอาหารไทย โดยใช้การจัดการความรู้ PDF
สุทัน มุมแดง, จตุพล ยงศร, จักรกฤษณ์ โปณะทอง
การประเมินหลักสูตรจินตคณิต ของสถาบัน 072 จินตคณิต โดยใช้ CIPPIEST MODEL PDF
สุปัญญา ชาดง, สิรินาถ จงกลกลาง
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม PDF
อัจฉรา ปุราคม, สบสันต์ มหานิยม, สุพรทิพย์ พูพะเหนียด, ทัศนีย์ จันธิยะ, สุภิญญา ปัญญาสีห์, นิตยา แสงชื่น, สุดารัตน์ วัดปลั่ง
การศึกษาลักษณะเนื้อหาในแบบเรียนวิชาภาษาไทยที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 PDF
วรินทร โพนน้อย

บทความวิชาการ

แนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา PDF
พรพิมล ประสงค์พร, จิตรา จันทราเกตุรวิ
SOFT SKILLS: ทักษะที่จำเป็นสู่ความเป็นมืออาชีพของครูยุคใหม่ PDF
มนตรี อินตา
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 PDF
สุบิน ไชยยะ
สอนน้อยลง อ่านมากขึ้น: การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาโดยนัยในการสอน ในห้องเรียน PDF
เฉลิมชัย วงศ์รักษ์, โรจน์ทรัพย์ฤทธิ์ แสงทอง, อัจฉรา สิมลี
หลักสูตรและการเรียนรู้แบบดิจิทัล PDF
กิตติชัย สุธาสิโนบล


คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 15509 โทรสาร: 0-2260-0124
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: somwan237@gmail.comประเทศไทยวารสารเพิ่มเติมประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทย Thailand ข้อมูลคลิ๊ กวารสารออกเผยแพร่: วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์