การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนสำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

Main Article Content

ลัดดาวัลย์ ด้วงภู่ทิม
ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ

Abstract

บทคัดย่อ งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนสำหรับเด็กปฐมวัย 2) เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโนสำหรับเด็กปฐมวัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 กำลังศึกษาในระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จำนวน 494 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นจำนวน 91 คน และ กลุ่มสอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างเกณฑ์ปกติ จำนวน 403 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนสำหรับเด็กปฐมวัยได้แบบทดสอบปรนัยชนิดจับคู่ จำนวน 3 ฉบับๆ ละ10 ข้อ คือ ฉบับที่ 1 ด้านการจับคู่ (Matching), ฉบับที่ 2 ด้านการจัดหมวดหมู่ (Classification) และฉบับที่ 3 ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error analysis) มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าความยากรายข้ออยู่ระหว่าง 0.52-0.74 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ 0.26-0.43 และแบบทดสอบทั้ง 3 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.888, 0.918 และ 0.915 ตามลำดับ 2. ผลการสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโน สำหรับเด็กปฐมวัยมีคะแนนมาตรฐานทีปกติอยู่ระหว่าง 29 ถึง 56 คำสำคัญ: การสร้างแบบทดสอบ ความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโน เด็กปฐมวัย   ABSTRACT The objectives of this research were 1) to construct and verify the quality of analytical thinking ability test using Marzano’s Taxonomy for Early Childhood Children, 2) to construct the norm of analytical thinking ability test using Marzano’s Taxonomy for Early Childhood Children. The samples for this research were 494 Early Childhood Children, who studied in Kindergarten 2 from schools under Kamphaengphet Primary Educational Service Office 1 in the year 2017. The samples were divided into two groups: the first group were 91 children to find defining quality of the Measurement Instrument regarding Difficulty and Discrimination, and the second group were 403 children to find defining quality of the Measurement Instrument regarding Difficulty, Discrimination and Reliability and constructing Norms of the Measurement Instrument. Results of study were as follows: The results of the construction and qualities of analytical thinking ability test using Marzano’s Taxonomy for Early Childhood Children were 3 tests: matching, classification and error analysis, with 10 items each. The content validity showed the item objective congruence index (IOC) from the consideration of experts was between0.60 to1.00. The difficulty value of test was from 0.52 to 0.74 and the discrimination value of test was from 0.26 to 0.43. The reliability of the test was 0.888, 0.918 and 0.915. The results of setting norms of the contruced analytical thinking ability test using Marzano’s Taxonomy for Early Childhood Children in the Normalized T-Scores were between 29 to56. Keyword: Construction Test, Analytical Thinking Ability by Marzano’s Taxonomy, Early Childhood Children

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ด้วงภู่ทิม ล., & ใบกุหลาบ ป. (2019). การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนสำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 20(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11936
Section
บทความวิจัย (Research Articles)

Most read articles by the same author(s)