การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

Main Article Content

สุบิน ไชยยะ

Abstract

บทคัดย่อ บทความวิชาการนี้ได้นำเสนอหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ ความหมาย ความจำเป็นและความสำคัญ หลักการ ปัญหาและอุปสรรค ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาคนของประเทศสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ ต่อไป คำสำคัญ: การเรียนรู้ตลอดชีวิต, ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต, นักศึกษา, ศตวรรษที่ 21. Abstract The academic article presented principles and concepts of lifelong learning, including meaning, necessity and importance, principles, problems and obstacles lifelong learning skills and guidelines for developing lifelong learning skills for studentspace the 21st centuryto be used to promote and develop students to be lifelong learners which would lead to the numan development in the country for into a sustainable lifelong learning benifiting and affect the development of other aspects in the future. Keywords: Lifelong Learning, Lifelong Learning Skills, Students, 21st Century.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ไชยยะ ส. (2019). การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 20(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11852
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)