แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของประเทศสิงคโปร์

Main Article Content

เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
ชนิตา รักษ์พลเมือง

Abstract

บทคัดย่อ แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของประเทศสิงคโปร์เป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัยเรื่อง แนวทาง        การส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship): ประสบการณ์นานาชาติ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกในต่างประเทศที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี 2. เพื่อวิเคราะห์แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของไทย และ 3. เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกที่เหมาะสมกับบริบทของไทย โดยมีประเทศที่เป็นกรณีศึกษา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน (เขตบริหารพิเศษฮ่องกง) และสิงคโปร์ การวิจัยในครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้การวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสำรวจ การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของสิงคโปร์ คือ รัฐมีนโยบายชัดเจน ขับเคลื่อนด้วยหลักสูตรระดับชาติ ซึ่งประกอบด้วย (1) เป้าหมาย/เนื้อหาของรายวิชาต่าง ๆ เช่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละรายวิชา เนื้อหาเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวขยายไปยังเรื่องไกลตัว (2) วิธีการสอนใช้การสอนแบบเน้นกระบวนการ (Process-based Approach) ได้แก่การสอนแบบเน้นการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม (Cultural Transmission Approach)และ (3) วิธีการประเมินผล ใช้การประเมินแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางและแบบใช้โรงเรียนทั้งระบบ (Student Centric & Whole School Approach) ส่วนบทเรียนสำหรับไทยคือประเทศไทยควรมีเป้าหมายชาติและนโยบายชัดเจน มีการปรับปรุงหลักสูตรทั้งระบบ การขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองโลกต้องทันสถานการณ์ มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานของประเทศและมีการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง เป็นต้น คำสำคัญ: ความเป็นพลเมืองโลก, แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก, สิงคโปร์   ABSTRACT Guidelines to promote global citizenship in Singapore is part of the research project ‘Guidelines to Promote Global Citizenship: Experiences from International’. The objectives of the research are 1. to study guidelines to promote global citizenship in best practice countries 2. to analyze guidelines that relate to the promoting of global citizenship in Thailand, and 3. to propose guidelines to promote global citizenship appropriate for Thailand. Case study of the research projectcountries are USA, England, the Commonwealth of Australia, Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, and Singapore.This research used mixed methods: -documentary research, survey research, interview and focus group discussion. This research found that Singapore guidelines to promote global citizenship arethe government has clear policy and drive by national curriculum that comprise of (1) goal/content (2) teaching methods and (3) evaluation. Lesson learned for Thailand are has clear goal and policy, improve whole curriculum, up to date, has standard practice, and has strong cooperation, etc. Keywords: Global citizenship, Guidelines to promote global citizenship, Singapore

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ปรีดีดิลก เ., & รักษ์พลเมือง ช. (2019). แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของประเทศสิงคโปร์. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 20(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11842
Section
บทความวิจัย (Research Articles)