สอนน้อยลง อ่านมากขึ้น: การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาโดยนัยในการสอน ในห้องเรียน

Main Article Content

เฉลิมชัย วงศ์รักษ์
โรจน์ทรัพย์ฤทธิ์ แสงทอง
อัจฉรา สิมลี

Abstract

บทคัดย่อ นักวิชาการมีความเห็นตรงกันในเรื่องความสำคัญของความรู้ที่แจ้งชัดและความรู้โดยนัยในการเรียนรู้ภาษาที่สอง แต่ก็ยังมีจุดยืนที่แตกต่างกันในเรื่องความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมการเรียนรู้โดยนัยในบริบทการจัดการเรียนการสอนภาษาในห้องเรียนซึ่งมักใช้วิธีแจ้งชัด คณะผู้เขียนบทความนี้เสนอว่าการนำกิจกรรมการเรียนรู้โดยนัยมาร่วมกับกิจกรรมการสอนแบบแจ้งชัดในห้องเรียนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนภาษาที่สอง เพื่อขยายแนวคิดนี้คณะผู้เขียนได้เลือกการอ่านเชิงลึกซึ่งเป็นวิธีการเรียนการสอนโดยนัยมาปรับใช้ในการสอนในห้องเรียน โดยบทความนี้เริ่มด้วยวรรณคดีวิจารณ์เรื่องประโยชน์ของการเรียนภาษาที่สองโดยวิธีที่แจ้งชัดและโดยนัย หลังจากนั้นจึงนำเสนอแนวคิดต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์การอ่านเชิงลึกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน พร้อมยกตัวอย่างแนวทางการใช้กิจกรรมการอ่านเชิงลึกเป็นหลักในการสอนและใช้กิจกรรมการเรียนแบบแจ้งชัดเป็นวิธีเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียน คำสำคัญ: การเรียนภาษาที่สองแบบแจ้งชัดและโดยนัย, การอ่านเชิงลึก, กิจกรรมการสอนการอ่านโดยนัย ABSTRACT While scholars have generally acknowledged the role of explicit and implicit knowledge in second language (L2) acquisition, their stances vary on the extent to which implicit knowledge can be cultivated in L2 classes which are usually taught in an explicit fashion. In this article, we consider that the inclusion of implicit-knowledge based activities in the classroom is feasible and beneficial for L2 learning. To support this, narrow reading, an implicit L2 learning technique, was selected for attention. The article begins by reviewing the advantages of implicit and explicit aspects of L2 learning and presents recommendations for the different uses of narrow reading in the classroom. The article also includes a sample in-class activity which emphasizes the use of implicit-based narrow reading and integrates explicitly-instructed learning activities to enhance English learning. Keywords: Explicit and Implicit L2 Learning, Narrow Reading, Implicit Reading Activities

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วงศ์รักษ์ เ., แสงทอง โ., & สิมลี อ. (2019). สอนน้อยลง อ่านมากขึ้น: การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาโดยนัยในการสอน ในห้องเรียน. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 20(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11854
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)