SOFT SKILLS: ทักษะที่จำเป็นสู่ความเป็นมืออาชีพของครูยุคใหม่

Main Article Content

มนตรี อินตา

Abstract

บทคัดย่อ Soft Skills เป็นทักษะที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานในศตวรรษที่ 21 และเป็นทักษะที่ตลาดแรงงานมีความต้องการค่อนข้างสูง ไม่ว่าอาชีพใดก็ตามจำเป็นที่จะต้องมี Soft Skills ครูเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องอาศัยทักษะทางอารมณ์และสังคม อย่างมากพอ ๆ กับทักษะทางวิชาการ (Hard Skills) แม้ว่างานสอนจะเป็นหน้าที่หลักของครูก็ตาม แต่ยังมีงานอื่นอีกมากมายที่ครูจะต้องใช้ Soft Skills ในการทำงาน Soft Skills จึงเป็นเสมือนตัวประคับประคองอาชีพครูให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นครูอย่างแท้จริง ตลอดจนทำให้ครูนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน จากการศึกษา Soft Skills เมื่อเปรียบเทียบเห็นได้อย่างชัดเจนว่า Soft Skills ของครูคือ “จิตวิญญาณความเป็นครู”นั่นเอง สถาบันผลิตครูจำเป็นที่จะต้องกลับมาทบทวนและสร้างความตระหนักในกระบวนการผลิตครูให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น โดยวางแผนและกำหนดทิศทางในการพัฒนาครูยุคใหม่ให้มีความสอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง ในบทความนี้ได้เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม Soft Skills ไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรและรายวิชา 2) การพัฒนาความสามารถในทักษะการสอนและการเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ และ 3) การมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ iFolio ซึ่งแนวทางเหล่านี้จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาครูยุคใหม่ให้มี ความเป็นมืออาชีพและเกิดความสมดุลกันระหว่าง Hard Skills และ Soft Skills คำสำคัญ: ทักษะด้านความรู้ ความเป็นมืออาชีพ ครูยุคใหม่   ABSTRACT Soft Skills is an important and necessary skill required to work in the 21’st century. It is a skill that high demanded by the labor market nowadays. Whatever the profession is, Soft Skills is essentially needed. Teachers as a profession are one that requires soft skills substantially, aside from academic skills (hard skills). Even though teaching is the main responsibility for teachers, there are other jobs that required teachers to use soft skills in their work. Therefore, Soft Skills is a pillar to support a teachers career on being true teachers as well as enhancing their success life and work. From studying soft skills, it is clear that soft skills for teachers is the "spirituality of the teacher". To be more professional, the teacher’s institutions need to review and raise awareness in the production process of teachers by planning and determining the direction of the development of new teachers that truly meet the needs of graduate students. In this three  aspect to enhance soft skills: 1) changes in curriculum and course contents, 2) development of teaching skills and good role models; and 3) electronic portfolio system iFolio, which are important mechanism for promoting and developing new teachers to be professional and appropriately balancing between hard skills and soft skills. Keywords: Soft Skills, Professionalism, Modern Teachers

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อินตา ม. (2019). SOFT SKILLS: ทักษะที่จำเป็นสู่ความเป็นมืออาชีพของครูยุคใหม่. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 20(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11851
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)