แนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา

Main Article Content

พรพิมล ประสงค์พร
จิตรา จันทราเกตุรวิ

Abstract

บทคัดย่อ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านสมรรถนะในการสื่อสาร และนำภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ สำหรับยุคสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) ซึ่งมีกรอบแนวคิดหลัก 4 Cs ได้แก่ Content Communication Cognition และ Culture เป็นแนวคิดหนึ่งที่เป็นทางเลือกในการจัดการเรียนรู้ภาษาซึ่งจะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้ภาษาที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตการบูรณาการกับเนื้อหาวิชาอื่น ๆ การส่งเสริมกระบวนการคิดและการทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น จึงเป็นแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนได้อีกแนวทางหนึ่ง คำสำคัญ : การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา ABSTRACT There has been a variety of English methodological alternatives which aims at improving learners’ communicative language competence and using languagesas the tools for knowledge seeking. In the era of technology-led society, communication through English is crucial. This article aims at introducing the approach of Content and Language Integrated Learning (CLIL) which its focuses are: Content, Communication, Cognition and Culture. It is one of language methodological alternatives that can benefit the learners because of its process in language for daily life enhancing, the integrating of content subjects, the promoting of thinking process and coworking with others; the expected attributes of global citizen in the 21st century. Hence, it is an approach that can be applied in English language learning for the development of learners’ competence and attributes. Keywords: English Language Teaching and learning, Content and Language Integrated Learning

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ประสงค์พร พ., & จันทราเกตุรวิ จ. (2019). แนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 20(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11850
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)