ปัจจัยการมีส่วนร่วมของครูที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

Main Article Content

วราภรณ์ พระเมืองคง
ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์
วันทนา อมตาริยกุล

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา1) ระดับปัจจัยการมีส่วนร่วมของครู 2) ระดับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ           ในโรงเรียน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการมีส่วนร่วมของครูกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน และ 4) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จำนวน 342 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบสอบถามปัจจัยการมีส่วนร่วม และแบบสอบถามชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความเชื่อมั่นเท่ากับ .952 และ.973 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ปัจจัยการมีส่วนร่วม โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 3. ปัจจัยการมีส่วนร่วมและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. การสร้างสมการพยากรณ์ พบว่ามี 4 ปัจจัย คือ การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการรับและใช้ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .853 สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 72.70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คำสำคัญ: ปัจจัยการมีส่วนร่วม ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สมการพยากรณ์ ABSTRACT The purposes of this research were to study: 1) The level of participatory factors 2)The level of creation of profession learning community in schools 3) The relationship between participatory factors and creation of profession learning community in schools and 4)To create a forecast equation of participatory factors affecting the creation of profession learning community in schools under the Office of Secondary Education Service Area 20. The sample consisted of 342 school’s teachers under the Office of Secondary Education Service Area 20 by stratified random sampling. The research instrument was a 5 level-rating scale questionnaire. The reliability of participatory factors was equal to .952 and creation of profession learning community was equal to .973. The statistics used in data analysis were mean, percentage, standard deviation, Pearson Product Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. The findings were as follows: 1. The participatory factors overall and each aspect were at the high level. 2. The creation of profession learning community in schools overall and each aspect were at the high level. 3. The participatory factors positively correlated with the creation of profession learning community in schools. Significantly at the .01 level. 4. To create a forecast equation of participatory factors affecting the creation of profession learning community in schools under the Office of Secondary Education Service Area 20. It was found that four factors were participatory monitoring in evaluation, participating in activities, receiving and utilizing benefits and decision making was the best forecast. The correlation coefficient was .853. It could be forecast at 72.70 percent significantly at the .01 level. Keywords: Participatory Factors, Profession Learning Community, Predictive Equations

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พระเมืองคง ว., คุณากรพิทักษ์ ป., & อมตาริยกุล ว. (2019). ปัจจัยการมีส่วนร่วมของครูที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 20(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11845
Section
บทความวิจัย (Research Articles)