อนาคตภาพการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0

Main Article Content

นิศา อุบลทิพย์
จักรกฤษณ์ โปณะทอง
กาญจนา ภัทราวิวัฒน์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอนาคตภาพการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 เป็นการวิจัยเชิงอนาคต (Future Research) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 20 ท่าน วิธีการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน โดยใช้เทคนิควิธีวิจัยแบบอีดีเอฟอาร์ (EDFR: Ethnographic Delphi Future Research) คือ (1) กำหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Panel Experts) (2) กำหนดประเด็นแนวโน้มและสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัย (3) ทำอีดีเอฟอาร์ รอบที่หนึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 20 ท่าน (4) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทำอีดีเอฟอาร์รอบที่หนึ่ง (5) ทำอีดีเอฟอาร์  รอบที่สองจากแบบสอบถามและแนบข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิติ (Statistical Feedbacks) เพื่อหาฉันทามติ (Consensus) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และ (6) เขียนอนาคตภาพการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัย พบว่า อนาคตภาพการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ตามฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญ (Median³3.50, Interquartile Range£1.50) สรุปว่า มีทั้งสิ้น 96 แนวโน้ม โดยแยกเป็นองค์ประกอบได้ทั้งสิ้น 12 องค์ประกอบ ได้แก่ เป้าหมายการวิจัย นโยบายการวิจัย โครงสร้างพื้นฐานการพัฒนานักวิจัย กระบวนการบริหารงานวิจัย เครือข่ายงานวิจัย ธรรมาภิบาล วัฒนธรรมการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย การติดตามประเมินผล การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย คำสำคัญ: อนาคตภาพ, การบริหารงานวิจัย, สถาบันอุดมศึกษา, ประเทศไทย 4.0   ABSTRACT The objective of this research is to study the future research administration in higher education institutions in the context of Thailand 4.0. Researchmeth ods is future research. There are 20 experts that contributes information in the research. The research uses the EDFR: Ethnographic Delphi Future Research methodology and is divided into 6 steps: (1) Identify the panel experts. (2) Define trends and create research tools. (3) Begin the first trial using the EDFR method by interviewing the 20 experts. (4) Collect and analyze data obtained from the first EDFR trial. (5) Conduct a second EDFR trial by using a questionnaire and attaching statistical feedback to find a consensus within the expert group. (6) Summarize the findings for the future research administration in higher education institutions. Data analysis method uses median statistics and interquartile range. According to the consensus (median ≥ 3.50, Interquartile Range ≤ 1.50), the results of the research indicates that there are a total of 99 trends, which are categorized into 12 main categories: Research objective, research policy, basic structure, researcher development, research management process, research network, good governance, research culture research grants, monitoring and evaluation, dissemination of research results, and research support. Keywords: The Scenario, Research Management, Higher Education institutions, Thailand 4.0

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อุบลทิพย์ น., โปณะทอง จ., & ภัทราวิวัฒน์ ก. (2019). อนาคตภาพการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 20(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11843
Section
บทความวิจัย (Research Articles)

Most read articles by the same author(s)