รูปแบบการนิเทศภายในสำหรับการจัดการเรียนร่วม ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ศุภลักษณ์ มีปาน
เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต
ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ

Abstract

บทคัดย่อ  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสำหรับการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ทำการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ 1) สร้างรูปแบบการนิเทศภายในสำหรับการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 2) ประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสำหรับการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็น ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการนิเทศภายในสำหรับการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1) องค์ประกอบการนิเทศ ได้แก่ การบริหารจัดการ ทักษะของผู้นิเทศ การดำเนินการนิเทศ การส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมของครูการศึกษาพิเศษ การสร้างความสัมพันธ์และการยอมรับของผู้รับการนิเทศ การสร้างเครือข่ายการนิเทศ 2) การนิเทศแบบมีส่วนร่วม ของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ได้แก่ การวางแผน การให้ความรู้ความเข้าใจในการทำงาน การปฏิบัติงาน การสร้างเสริมขวัญและกำลังใจ การประเมินผลผลิตในการดำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไข 3) ประสิทธิผลของการนิเทศ ได้แก่ ทักษะและพฤติกรรมการนิเทศภายในสำหรับการจัดการเรียนร่วม ทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูการศึกษาพิเศษ ความพึงพอใจของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในฯ พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และความเป็นประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คำสำคัญ : รูปแบบการนิเทศภายใน, การจัดการเรียนร่วม, โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร, การนิเทศแบบมีส่วนร่วม ABSTRACT This research aims to develop the internal supervision model for inclusive education management in schools under the Bangkok Metropolitan Administration by doing 2 steps: 1) Create an internal supervision model for inclusive education management in schools under the Bangkok Metropolitan Administration. By interviewing experts 2) Evaluate the internal supervision model for inclusive in schools under the Bangkok Metropolitan Administration. with a questionnaire. The research reveals that the internal supervision model for inclusive education management in schools under the Bangkok Metropolitan Administration consists of 3 main parts are 1) Supervisory elements are Management, Supervisor skills, Promotion an inclusive education management of special education teachers, Relationship building and acceptance of recipients, creating a supervisory network. 2) Participatory supervision of supervisors and supervision recipient including planning, providing knowledge and understanding of work working Morale promotion Performance evaluation of operations And improvements. 3) The effectiveness of supervision is the internal supervision skills and behavior for inclusive management. Learning management skills of special education teachers. Satisfaction of supervisors and supervision recipient. The evaluation results of the internal supervision model. Found that developed model is appropriate possibility, accuracy and the overall usefulness are at the highest level. Keywords: Internal Supervision Model, Inclusive Education, Schools under Bangkok Metropolitan Administration, Participatory Supervision

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
มีปาน ศ., สิกขาบัณฑิต เ., & ศรีประเสริฐภาพ ข. (2019). รูปแบบการนิเทศภายในสำหรับการจัดการเรียนร่วม ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 20(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11846
Section
บทความวิจัย (Research Articles)

Most read articles by the same author(s)