วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ

ISSN 2774-0188 (Print)             ISSN 2774-0196 (Online)

วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทั้งในลักษณะที่เป็นบทความวิชาการ และบทความวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นสาระความรู้ใหม่จากการทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย การสรุปอภิปราย และหรือการไปใช้เพื่อความน่าเชื่อถือและประโยชน์เชิงวิชาการในศาสตร์ของศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน (Double blinded) เป็นผู้ประเมินบทความก่อนดำเนินการเผยแพร่ลงในวารสาร ซึ่งมีวาระออกเผยแพร่เป็นประจำทุกปีปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยปัจจุบันวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ได้รับการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์TCI) ให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2

ทั้งนี้ กองบรรณาธิการขอเรียนแจ้งจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัยในวารสารวิชาการศึกษา สำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิ ผู้เขียน บรรณาธิการ และผู้ประเมิน ดังนี้

ผู้เขียน มีบทบาทและหน้าที่ต่อวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้

1.ต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นงานใหม่ที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนหรือกำลังอยู่ในระหว่าง ขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพ์ที่ใด

2. ต้องรับรองว่าการนำเสนอรายงาน ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัยนั้น รายงานตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือนหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

3. หากมีการค้นคว้าหรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ ต้องจัดทำรายการอ้างอิงทั้งในเนื้อหาและท้ายบทความตามความเป็นจริงอย่างถูกต้อง

4. ผู้เขียนต้องดำเนินการตรวจสอบบทความของตนเพื่อป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่น ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์

5. ต้องเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์กำหนดไว้ใน “คู่มือสำหรับผู้เขียนบทความ”

6. กรณีที่มีผู้เขียนหลายคน ต้องระบุชื่อและสังกัดของผู้เขียนร่วมให้ครบทุกคน ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการดำเนินการวิจัยจริง

7. หากเป็นงานที่มีแหล่งทุนสนับสนุน ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทำวิจัยด้วยผู้เขียนต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (หากมี)

8. ผู้เขียนต้องมีความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณในการดำเนินงานวิจัย รวมทั้งการเขียนรายงานผลการวิจัย

บรรณาธิการ มีบทบาทและหน้าที่ต่อวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้

1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่รับผิดชอบ

2. บรรณาธิการพิจารณาคัดเลือกบทความมาตีพิมพ์หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้ว โดยพิจารณาจากความสำคัญ องค์ความรู้ และความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสารเป็นสำคัญ

3. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียน และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้อง ในระหว่างช่วงเวลาการประเมินบทความ

4. บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว

5. บรรณาธิการไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความ เพราะความสงสัยหรือไม่แน่ใจ แต่ต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ข้อสงสัยนั้นก่อน

6. บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) อย่างจริงจัง โดยใช้โปรแกรมที่เชื่อถือได้ เพื่อให้แน่ใจว่าบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น หากบรรณาธิการตรวจสอบพบว่ามีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น ในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมิน และติดต่อผู้เขียนหลักทันทีเพื่อขอคำชี้แจง เพื่อประกอบการพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ์ความนั้นๆ

7. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน ผู้ประเมิน และทีมผู้บริหาร

ผู้ประเมิน มีบทบาทหน้าที่ต่อวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้

1. ผู้ประเมินต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความที่ส่งมา เพื่อพิจารณาแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ และจนกว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร

2. หลังจากได้รับบทความ หากผู้ประเมินตระหนักว่าตนอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน เช่น เป็นผู้ร่วมโครงการ หรือรู้จักผู้เขียนเป็นการส่วนตัว หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ผู้ประเมินควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบ และปฏิเสธการประเมินบทความนั้น

3. ผู้ประเมินควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ และประเมินบทความโดยพิจารณาจากความสำคัญหรือคุณค่าของเนื้อหา คุณภาพของการวิเคราะห์ และความเข้มข้นของบทความ ไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน

4. ผู้ประเมินต้องระบุผลงานวิจัยหรือเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับบทความที่กำลังประเมิน แต่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างถึง เข้าไปในการประเมินบทความด้วย นอกจากนี้หากมีส่วนใดของบทความที่มีความเหมือน หรือซ้ำซ้อนกับผลงานอื่น ผู้ประเมินต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย

5. ผู้ประเมินบทความต้องตรงเวลาในระยะเวลาของการประเมินบทความ นอกจากนี้ต้องให้ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำตามหลักวิชาการเท่านั้น

ข้อตกลงเบื้องต้นในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

1. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ใดมาก่อน ทั้งนี้ บทความที่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติ สามารถนำมาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ได้หากมีการปรับปรุงเพิ่มเติมบทความให้มีความสมบูรณ์

2. ผู้เขียนต้องดำเนินการตรวจสอบบทความของตนเพื่อป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่น ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ผ่านเว็บไซต์ http://www.akarawisut.com/โดยแนบผลการตรวจสอบที่ได้มาพร้อมกับบทความที่ต้องการตีพิมพ์

3. บทความเขียนด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่เขียนถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และหลักการใช้ภาษา รวมถึงมีการตรวจพิสูจน์อักษรมาแล้วเป็นอย่างดี ด้วยกระดาษขนาด A4 อักษร Cordia New ขนาด 16 pt. ความยาวของต้นฉบับรวมทั้งตาราง แผนภูมิ และเอกสารอ้างอิง ไม่ควรเกิน 15 หน้า ส่งบทความในลักษณะของไฟล์ PDF ทางที่อยู่ที่กำหนด พร้อมแนบแบบฟอร์มการขอส่งบทความตีพิมพ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://shorturl.at/avRZ8

4. ผู้เขียนบทความจะต้องดำเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการประเมินของกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเคร่งครัด พร้อมส่งต้นฉบับสุดท้ายในลักษณะของไฟล์เวิร์ด (DOC)

5. กองบรรณาธิการจะออกใบรับรองการตีพิมพ์เมื่อบทความผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเท่านั้น

6. ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์จำนวน 3,000 บาท /บทความ กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใดๆ

7. หากผู้เขียนบทความไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพ์ กองบรรณาธิการสามารถแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความ และจะไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมคืน

8. กองบรรณาธิการขอใช้สิทธิในการนำบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์เผยแพร่ลงเว็บไซต์


สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือสำหรับผู้เขียนบทความ รูปแบบการพิมพ์บทความ แบบฟอร์มการตรวจสอบบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ ได้ที่ http://shorturl.at/avRZ8

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร

มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ทับศรี

มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน อัศวภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนชัย เชื้อสาธุชน

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

อาจารย์ ดร.ฑมลา บุญกาญจน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์จีรพัฒน์  ศิริรักษ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวสมวรรณ เอี่ยมวิจิตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


Vol 23, No 1 (2565): ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565


Cover Page


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ติดต่อ : อาจารย์ ดร.จีรพัฒน์ ศิริรักษ์
โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 15639 หรือ 0890663300 โทรสาร: 0-2649-5000 ต่อ 15639

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: cheerapat@g.swu.ac.th ประเทศไทย(Thailand) ข้อมูลคลิ๊กวารสารออกเผยแพร่: วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์