Published: 2017-07-06

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ

แนะนำหนังสือ

แนะนำหนังสือ กองบรรณาธิการ

สารบัญ

สารบัญ กองบรรณาธิการ

การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่

วัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี, พวงรัตน์ เกษรแพทย์, จารรุวรรณ พลอยดวงรัตน์, บุญจันทร์ สีสันต์

กระบวนการพัฒนาต้นแบบครูพี่เลี้ยงของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ชีวัน เขียววิจิตร, รุ่งทิวา แย้มรุ่ง, ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร