การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียน ระดับประถมศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Main Article Content

เจษฎา รัตนสุพร
ยศพร การงาน

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา  โดยการดำเนินการวิจัยได้ดำเนินการตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 5 ขั้นตอน คือ การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ การนำไปใช้งาน และการบำรุงรักษา การพัฒนาได้ร่วมกับบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 15 คน เพื่อร่วมวิจัยและให้ข้อมูลในการพัฒนาระบบ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการ ได้แก่  แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบบันทึก  และใช้แบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการประเมินผลการทำงานของระบบที่พัฒนาขึ้น ในส่วนของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เป็นการพัฒนาบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) โดยใช้โปรแกรมภาษาจาวา (Java language) และภาษาพีเอชพี (PHP language) เป็นภาษาในการสร้างส่วนการติดต่อกับผู้ใช้งาน และจัดเก็บข้อมูลตามแนวคิดระบบฐานข้อมูล โดยใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ มาหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัย  ในขั้นการวิเคราะห์ระบบงานเพื่อสรุปปัญหาและความต้องการระบบงาน  พบว่า สภาพปัจจุบันและปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีปัญหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการยังจัดกระทำข้อมูลด้วยมือ ขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการข้อมูล ทำให้ระบบข้อมูลของโรงเรียนไม่เป็นปัจจุบัน ยากต่อการตรวจสอบข้อมูล ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้ และระบบการนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อสร้างสารสนเทศไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพและความความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ จำนวน 15 คน โดยแบบสอบถามประกอบด้วยข้อคำถาม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความถูกต้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 2) ด้านความถูกต้องและประสิทธิภาพในการทำงาน  3) ด้านการออกแบบระบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก  และ 4) ด้านการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล ผลการตอบแบบสอบถาม พบว่า ประสิทธิภาพและความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (  = 4.18, S.D. = 0.45) ABSTRACTคำสำคัญ :    การพัฒนาระบบสารสนเทศ, การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ The purpose of this research was to develop information system for assessment of elementary level school. The research operation followed by the concept of information system development process: planning, analyze, design, implementation and maintenance. In development process, is school personnel were participated in research and provided the data for system development. Questionnaires, observation forms and recording forms were used for data collection. Using of efficiency evaluation and satisfaction form were used for evaluation the developed system. The program development based on Windows operating system by using Java and PHP language for user interface and MySQL served as the database management system. The efficiency evaluation and satisfaction data were analyzed by mean, standard deviation and percentage.The result of problem and requirement summarize process found that current data in assessment of school was managed by manual operation. The officers lacked of tools and modern technology for information data management, obsolete school data system, and cannot be used for decision making. The data processing system was not efficiency. The efficiency evaluation and satisfaction results were as follows: 1) The system requirements, 2) Accuracy and performance, 3) The system design, and 4) The security of information systems.  The efficiency and satisfaction in overall were at a high level ( 16x">  = 4.18, S.D. = 0.45). Keyword :    Information System Development, Learning Assessment

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
รัตนสุพร เ., & การงาน ย. (2017). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียน ระดับประถมศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 18(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/9155
Section
บทความวิจัย (Research Articles)