การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) จังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านและเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน

Main Article Content

พรรณี คงเงิน
พรทิพย์ ไชยโส
ชานนท์ จันทรา

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 38 คนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับต่ำจำนวน 33 คน โดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านและเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน ซึ่งใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยผู้วิจัยพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านและเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ กิจกรรม  สื่อการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล ผู้วิจัยนำแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิว่ามีความเหมาะสม (ค่า IOC 0.6 – 1.00) มาใช้จัดการเรียนรู้และดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน รวบรวมข้อมูลด้วย แบบประเมินความรู้พื้นฐานก่อนเรียน แบบทดสอบท้ายบทเรียน และเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน ประกอบด้วย การอภิปราย การมอบหมายงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผลการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอ               การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในระดับดี นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคู่อันดับและกราฟ และเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.72 และ 73.61 ตามลำดับ) ซึ่งสูงกว่าผลการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ที่อยู่ในเกณฑ์อ่อน และปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.98 และ 66.32 ตามลำดับ) รวมถึงนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านและเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับดี คำสำคัญ :     ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์, การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน, เทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน   ABSTRACT The purpose of this research was to develop Mathematical Skills and Processes of 38 students who were in mathayomsuksa 1 at TessabanTakli (Khuntaklikanakit) School, NakhonSawan Province in the second semester of academic year 2015. 33 students had achieved in moderate level to low level. This research was conducted by using in classroom action research processes. The researcher developed lesson plans in flipped classroom teaching and formative assessment techniques which consisted of learning standards and relevant indicators, learning areas, learning activities, learning media, and assessment method. The results from expertise consideration showed that lesson plans were appropriate(IOC value 0.6 – 1.00). The researcher used the lesson plans and the formative assessment techniques to teach. Data were collected by Basic skill test, posttest and formative assessment techniques which consisted of discussion, task, and feedbacks.Content Analysis, Percentage, Mean and Standard Deviation were employed to analyze data.The research results showed that students had Mathematical Skills and Processes, mathematical problem solving, mathematical reasoning, mathematical communication, mathematical connection, and creative thinking at good level.The students had efforts to do the tasks and desire to learn more knowledge and got the achievements in pairs and graphs lesson and Linear equations with one variable lesson at medium level (the average score 67.72% and 73.61% respectively) which higher than the result of basic knowledge test at less level and medium level (the average score 52.98% and 66.32% respectively) including students had the good attitudes to flippedclassroomteaching and formative assessment techniques. Keyword : Mathematical Skills and Processes, Flipped Classroom,the Formative Assessment Techniques

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
คงเงิน พ., ไชยโส พ., & จันทรา ช. (2017). การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) จังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านและเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 18(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/9156
Section
บทความวิจัย (Research Articles)