การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Main Article Content

วรพงษ์ แสงประเสริฐ
รุ่งทิวา แย้มรุ่ง
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ 2) ศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยขั้นตอนในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ 1) การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2) การยกร่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3) ศึกษาประสิทธิภาพโดยการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนรู้ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอนและการจัดการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ จำนวน 5 คนโดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบว่าขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ขั้นคือ 1) ขั้นเร้าความสนใจให้คิด 2) ขั้นฝึกปฎิบัติพัฒนาความคิดทางภาษา 3) ขั้นรุกให้คิด 4) ขั้นร่วมกัน ตกผลึกความคิด 5) ขั้นสรุปความคิดและสะท้อนการเรียนรู้ และผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนรู้พบว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความเหมาะสมในระดับดีมาก คำสำคัญ : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก, ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ, กระบวนการจัดการเรียนรู้   ABSTRACT   The purposes of this research were to 1) develop a learning management process to promote critical English speaking ability for upper secondary students  2) evaluate the effectiveness of the learning management process .The research method consisted of three phases. Phase one was to study documents and research related to learning theory. Phase two was to draft the learning management process and phase three was to verify the appropriateness of the learning management process respectively. The subjects of this study were five experts in Curriculum & Instruction and English Language teaching. The instrument in this study was the evaluation form for verifying the learning management process. The finding revealed  that the learning management process comprised 5 steps which were 1) triggering student’s interest to think  2) rendering language input  3) activating thinking skill 4) crystallizing new ideas 5) encapsulating and reflecting learning. The result showed that the learning management process to promote critical English speaking was appropriate at a highest level. Keyword : Active learning management, Critical English speaking ability, learning management process 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
แสงประเสริฐ ว., แย้มรุ่ง ร., & เกษมเนตร ล. (2017). การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 18(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/9163
Section
บทความวิจัย (Research Articles)

Most read articles by the same author(s)