ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Main Article Content

รสรินทร์ ปิ่นแก้ว
ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประชากรเป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2559จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาซึ่งแบ่งตามขนาด โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจากการใช้ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane จำนวน 312 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.973 และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 4 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรความพร้อมของผู้เรียน (X3) ตัวแปรการเตรียมการสอนของครู (X7) ตัวแปรการยอมรับความคิดเห็นของผู้เรียน (X8) และตัวแปรความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่สอน (X5) โดยตัวแปรปัจจัยทั้ง 4 ตัวแปรร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 ได้ร้อยละ 57.30 และสามารถสร้างเป็นสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ ในรูปคะแนนดิบ Y = 45.875 + 5.516X3+3.786X7–4.877X8 + 2.334X5 ในรูปของคะแนนมาตรฐาน Z = .273X3+.333X7- .383X8 + .159X5 คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ABSTRACT The purpose of this research was to study the factors affecting Real Life English one achievement levels among vocational certificate students studying trade and industry in colleges in Bangkok under the authority of the Vocational Education Commission. The samples consisted of second year vocational certificate students studying trade and industry in the 2016 academic year in three different sized vocational colleges. The method of stratified random sampling was used for all three hundred and twelve students. The instrument was a questionnaire about students, teachers and variables including environmental factors. The reliability of the questionnaire was 0.793, using stepwise multiple regression analysis.The results of the study found that the factors affecting the Real Life English one achievement of vocational certificate students studying trade and industry at colleges in Bangkok under the authority of the Vocational Education Commission, with a statistical significance at .05 and was comprised of four variables: Readiness of students(X3)Teacher's preparation of teaching(X7) Accepting the opinions of the students(X8) and Teacher’s knowledge and understanding of the subject(X5). The four variables explained 57.30% of the variability of Real Life English one achievement.The equations predicting Real Life English one achievement of vocational certificate students studying trade and industry at colleges in Bangkok under the authority of the Vocational Education Commission. It has been presented in the form of raw scores and standard scores, as follows: In the form of raw scores: Y =45.875 + 5.516X3 + 3.786X7 – 4.877X8 + 2.334X5 In the form of standard scores: Z = .273X3 +.333X7 - .383X8 + .159X5 Keywords : English Achievement, Vocational Certificate Students  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ปิ่นแก้ว ร., & ศิรินุพงศ์ ภ. (2017). ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 18(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/9161
Section
บทความวิจัย (Research Articles)