การประเมินแบบตอบสนอง;แนวคิดสู่การปฏิบัติ

Main Article Content

ดำรงค์ ตุ้มทอง
สายฝน วิบูลรังสรรค์

Abstract

บทคัดย่อ การประเมินแบบตอบสนอง (Responsive Evaluation) เป็นรูปแบบการประเมินที่มุ่งเน้นการตอบสนองผู้รับบริการ (Clients) เป็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการประเมิน นอกจากนี้การประเมินแบบตอบสนองเป็นการประเมินเชิงธรรมชาติโดยเน้นการใช้เทคนิคการศึกษาเชิงคุณภาพในการประเมิน การประเมินแบบสนองยังเน้นการรับรู้ร่วมกันของผู้ประเมินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลมีความถูกต้อง และนำเสนอสาระสนเทศให้มีเหมาะสมกับกลุ่มผู้สนใจใคร่รู้ในแต่ละกลุ่ม คำสำคัญ; การประเมินแบบสนอง,แนวคิด,การปฏิบัติ Abstract Responsive Evaluation is an evaluation approach that concentrates on responses to client’s demands, particularly on issues that are relevant to the evaluation. Moreover, Responsive Evaluation is a Naturalistic evaluation which focuses upon a qualitative study. This evaluation also emphasizes on mutual awareness between evaluators and stakeholders from each audience groups, which helps to warrant accuracy of the acquired results, and the report of evaluation should classified pursuit different group. Keyword; Responsive Evaluation, theory, practice

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ตุ้มทอง ด., & วิบูลรังสรรค์ ส. (2017). การประเมินแบบตอบสนอง;แนวคิดสู่การปฏิบัติ. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 18(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/9262
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)