ผลการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไปใช้ในการสอนอ่าน และเขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

Main Article Content

พินดา วราสุนันท์
บุษบา บัวสมบูรณ์
สรัญญา จันทร์ชูสกุล
ณัฐกิตติ์ นาทา

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไปใช้ในการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ 2) ศึกษาความสามารถของครูในการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,261 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 266 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลคือครูจำนวนทั้งสิ้น 780 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผลการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ไปใช้ในการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา สรุปได้ว่าผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยการดำเนินงานสูงที่สุด คือ ด้านการเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (  =4.08, SD= 0.46) และผลการดำเนินงานที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านการบริหารหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =3.71, SD= 0.53) 2. ผลการศึกษาความสามารถของครูในการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะของครูผู้สอน  (  =4.31, SD= 0.36) รองลงมา คือ ด้านความรู้ของครูผู้สอน  (  =4.04, SD= 0.37) และด้านทักษะของครูผู้สอน (  =4.02, SD= 0.38) คำสำคัญ : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551, การอ่านและเขียนภาษาไทย ABSTRACT The purposes of this research were 1) to study the result of the implementation of the basic education core curriculum B.E.2551 on Thai language reading and writing skills for Primary Education level in Bangkok Metropolitan Region 2) to study the teacher’s ability on Thai language reading and writing skills for Primary Education. The population of this research were 1,261 Primary Education level schools in Bangkok Metropolitan Region. The samples used in this research were 266 schools, the informants were 780 teachers. The research tool was questionnaire. Data were analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation . The research findings  were as follows; 1. The result of the operation based on the basic education core curriculum B.E.2551 for works on Thai language reading and writing skill for Primary Education level at the high level in all aspects. The highest  was the readiness of academic staffs (  = 4.08, SD=0.46). The lowest  was curriculum administration (  = 3.71, SD=0.53). 2. The result of teacher’s ability on Thai language reading and writing skills for Primary Education at the high level in all aspects. The highest  was the characteristics of teacher (  =4.31, SD= 0.36), followed by the knowledge of teacher  (  = 4.04, SD=0.37) and the skill of teacher  (  = 4.02, SD=0.38) Keywords : The basic education core curriculum B.E.2551, Thai language reading and writing

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วราสุนันท์ พ., บัวสมบูรณ์ บ., จันทร์ชูสกุล ส., & นาทา ณ. (2017). ผลการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไปใช้ในการสอนอ่าน และเขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 18(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/9158
Section
บทความวิจัย (Research Articles)