การศึกษาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการประยุกต์ใช้เว็บ 2.0 ในชั้นเรียน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกันบนออนไลน์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะไอซีทีของครู

Main Article Content

เอมมิกา วชิระวินท์
ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
ดวงใจ สีเขียว

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูระดับประถมศึกษา  2)พัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการประยุกต์ใช้เว็บ 2.0 ในชั้นเรียนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมสมรรถนะไอซีทีของครูกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น2กลุ่ม ได้แก่ 1)ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จากโรงเรียนสาธิตในเขตภาคกลาง 7 โรงเรียน จำนวน 106 คน และ 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและด้านเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของครูในการใช้ไอซีทีเพื่อจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา 2) แบบสำรวจพฤติกรรมการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษาและ 3) แบบประเมินคุณภาพของหลักสูตรและสื่อนวัตกรรมในหลักสูตรด้านเทคโนโลยีและด้านเนื้อหา 4) แบบประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตรและ  5) แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฉบับร่างวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 7 ขั้นตอน จากนั้นตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วทดลองใช้หลักหลักสูตรกับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่าหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการประยุกต์ใช้เว็บ 2.0 ในชั้นเรียนประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บ 2.0  2) การประยุกต์ใช้เว็บ 2.0 ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 3) การใช้เว็บ 2.0 ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4) การใช้เว็บ 2.0 ในการพัฒนาสื่อ / นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 5) การใช้เว็บ 2.0 ในการพัฒนาและบริหารจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรได้นำเทคโนโลยีออนไลน์ได้แก่ ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS) เพื่อใช้สร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ใช้โซเชียลมีเดีย(Social media) คือ เฟซบุค (Facebook) และใช้การประชุมออนไลน์ (Online conference) โดยใช้ สไกป์ (Skype for business) มีแผนการจัดการเรียนรู้เป็นตัวกำหนดการดำเนินการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันออนไลน์ ผลการศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรพบว่าหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ฉบับร่างนั้นมีคุณภาพโดยผ่านเกณฑ์การประเมินสื่อนวัตกรรมบนหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและด้านเนื้อหารวมถึงองค์ประกอบของหลักสูตรนั้นมีดัชนีความสอดคล้องเหมาะสมและคุณภาพความเหมาะสมของหลักสูตรฉบับร่างนั้นอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.55) คำสำคัญ :    การเรียนการสอนออนไลน์, สมรรถนะครู สมรรถนะไอซีที, หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ ABSTRACT The purposes of this research were(1)to investigate problems and needs of teachers using ICT for teaching in classrooms at primary education level, and (2) to develop an online training curriculum, “How to Apply Web 2.0 in Classroom”, based on online collaborative learning theory (OCL) in order to enhance the ICT competencies of teachers and to study the efficiency of the curriculum.There were two groups of samples divided into (1) one hundred and six teachers from seven demonstration schools in the central region of Thailand for curriculum development, and (2) five experts in curriculum   development and educational technology. The research instruments used in this study included: (1) a questionnaire of problems and needs; (2) a questionnaire on the behavior primary school teachers in using ICT for teaching in classrooms; and (3) expert evaluation forms. Moreover, the online training curriculum was developed by using the seven steps of Taba model, then finding an efficiency through expert evaluation, and using curriculum in a small group. The data was analyzed by using means, percentages, and standard deviations.The result of the study indicated that the online training curriculum should include five units consisting of: (1) foundation knowledge of web 2.0; (2) applying web 2.0 in the classroom; (3) using web 2.0 for educational assessment; (4) creating learning media by web 2.0; (5) administration of web 2.0 for leaning development. In conclusion, the findings indicated that the curriculum was good quality, and approved by experts at a high level in terms of curriculum components and relevant index over the criteria and the suitability of the curriculum was at a very good level (  = 4.55) Keyword : Online Learning, Online Collaborative Learning, Online Training Curriculum, Ict Competency of Teacher, Curriculum Development

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วชิระวินท์ เ., อ่อนมิ่ง ฤ., เกษมเนตร ล., & สีเขียว ด. (2017). การศึกษาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการประยุกต์ใช้เว็บ 2.0 ในชั้นเรียน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกันบนออนไลน์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะไอซีทีของครู. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 18(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/9168
Section
บทความวิจัย (Research Articles)

Most read articles by the same author(s)