Published: 2009-06-19

การพัฒนาการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนิสิตในระดับอุดมศึกษา

รัฐพล ประดับเวทย์, รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ ศลโกสุม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์อินทร์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบSPARPS เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย

ภัทรดรา พันธุ์สีดา, อาจารย์ ดร. พัฒนา ชัชพงศ์, อาจารย์ ดร. สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, ว่าที่ร้อยตรี อาจารย์ ดร. มนัส บุญประกอบ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อนิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อัจฉรา เพ่งเล็งผล, รองศาสตราจารย์ เวธนี กรีทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนการใช้เวลาเรียนที่ เหมาะสมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านสำราญ จังหวัดนครพนม

กันยา สุพรรณกูล, รองศาสตราจารย์ เวธนี กรีทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิรินทิพย์ สมคิด, รองศาสตราจารย์ เวธนี กรีทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์