Vol. 21 (2561): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 21 (มกราคม - ธันวาคม 2561)

					View Vol. 21 (2561): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 21 (มกราคม - ธันวาคม 2561)
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 21 ฉบับเดือน มกราคม-ธันวาคม 2561 การจัดทําวารสารฉบับนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งสิ้น 24 เรื่อง แบ่งเป็นบทความวิจัย 22 เรื่อง และบทความวิชาการ 2 เรื่อง บทความเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นบทความที่มีเนื้อหาน่าสนใจและมีความหลากหลายของแขนงวิชาทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างมาก อาทิ ภูมิศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการท่องเที่ยว นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาสังคมศึกษา
Published: 2019-01-09

บทความวิจัย