About the Journal

วัตถุประสงค์ของวารสาร
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ รวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ
2. เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิทยาการวิจัยใหม่ ๆ ทางด้านสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

กำหนดการเผยแพร่
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ISSN: 3027-8694 (Print)
ISSN: 3027-8708 (Online) 
มีกำหนดเผยแพร่วารสารปีละ 2 ฉบับ
    ● ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน)
    ● ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

สาขาวิชาที่เปิดรับผลงาน
          ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ประชากรศาสตร์ การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด สื่อสารมวลชน การบัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการ การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการโลจิสติกส์ สังคมศึกษา สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์

*** ไม่เสียค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ***
(เนื่องจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แล้ว)

Current Issue

Vol. 26 No. 2 (2566): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)
					View Vol. 26 No. 2 (2566): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566) การจัดทำวารสารฯ ฉบับนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความวิจัยเพื่อขอรับการ พิจารณาตีพิมพ์และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งสิ้น 8 เรื่อง จำาแนกเป็นบทความวิจัย 7 เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เรื่อง บทความเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นบทความที่มีเนื้อหาน่าสนใจและมีความหลากหลายของแขนงวิชาทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างมาก ได้แก่ การประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำกับการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับงานด้านการบริการ ความต้องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ พฤติกรรมการอู้งานของบุคลากรในองค์กร การสร้างทุนทางสังคมภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน การยอมรับการใช้เทคโนโลยีการเรียน การสอนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน การส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนิสิตครู สังคมศึกษา และการพัฒนาเครือข่ายการทำางานนอกระบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยหลักพุทธธรรมและศาสตร์พระราชา
Published: 2023-12-28

บทความวิจัย

View All Issues