ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

Authors

  • พัชรี ศรีสังข์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

       การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา รวมถึงครูผู้สอนทุกคนควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร ตัวหลักสูตรสถานศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และแนวทางหลักสูตรสถานศึกษาตามลำดับ

References

ธำรง บัวศรี. (2542). ทฤษฎีหลักสูตรการออกแบบและพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: บริษัทธนธัชการพิมพ์ จำกัด.

วิชัย วงษ์ใหญ่. (2537). กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: สุวิริยาสาส์น.

George F. Madaus ; & Daniel L. Stufflebeam. (1984). Educational Evaluation: Classic Works of Ralph Tyler. Boston: Kluwer Academic.

Hilda, taba. (1962). Curriculum Development, Theory and Practice. New York: Harcourt. Brace.

Rober, J. Mazano. (2001). Designing A New Taxonomy of Education Objectives. California. Corwin Press, Inc.

Downloads

Published

2024-05-02