Published: 2015-09-30

บรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์

สารบัญ

บรรณาธิการ วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์

แนะนำหนังสือ

บรรณาธิการ วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์

หลักเกณฑ์การเขียน

หลักเกณฑ์การเขียน วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์

การสร้างแบบประเมินคุณลักษณะสังคหวัตถุสี่ของเด็กปฐมวัย

ธิดารัตน์ จันทะหิน, สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์

พฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการปั้นแบบกลุ่ม

กัญญณัฐ พลอยกระจ่าง, ราชันย์ บุญธิมา, กุลยา ตันติผลาชีวะ

ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

ธัญญ์นรี ชานิกรประดิษฐ์, ราชันย์ บุญธิมา, กุลยา ตันติผลาชีวะ