การสร้างแบบวัดความมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย

Main Article Content

ศศิธร รณะบุตร
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตุประสงค์หลักเพื่อสร้างแบบวัดความมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย และมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง IOC  ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยใช้ดัชนี CITC (Corrected Item-Total Correlation)  ใช้การวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบและแสดงหลักฐานความเชื่อมั่นของแบบวัดด้วยสูตรแอลฟาของครอนบัค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1-4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  จำนวน 117 คน แบบวัดที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยข้อคำถาม 75 ข้อรายการ  มีลักษณะเป็นข้อคำถามปลายปิดแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ โดยมุ่งเน้นวัดคุณลักษณะความมุ่งมั่นในการเรียน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) องค์ประกอบด้านเจตคติต่อการเรียน  (2) องค์ประกอบด้านแรงจูงใจในการเรียน และ (3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการเรียน  ผลการวิจัยพบว่า  1) มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ อยู่ระหว่าง .60 ถึง 1.00  2) ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยใช้ดัชนี CITC มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .20 จำนวนทั้งสิ้น  75  ข้อรายการ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง .44 ถึง .69  3) การวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบ พบว่า แบบวัดที่สร้างขึ้นโมเดลมีความเหมาะสมดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 87.05 (P= .13 ซึ่งไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05) ค่าดัชนีวัดความเหมาะสมดี (GFI) มีค่า .91 และ RMSER เท่ากับ .04  และ 4) ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดด้วยสูตรแอลฟาของครอนบัคโดยรวมทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ .95 และเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า ความมุ่งมั่นในการเรียนด้านเจตคติต่อการเรียน  ด้านแรงจูงใจในการเรียน และด้านพฤติกรรมการเรียน มีค่าเท่ากับ .94, .93  และ .94 ตามลำดับ   คำสำคัญ : แบบวัดความมุ่งมั่นในการเรียน, นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
รณะบุตร ศ., & ภิญโญอนันตพงษ์ ส. (2015). การสร้างแบบวัดความมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 15(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6650
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)

Most read articles by the same author(s)