การสร้างแบบประเมินคุณลักษณะสังคหวัตถุสี่ของเด็กปฐมวัย

Main Article Content

ธิดารัตน์ จันทะหิน
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างแบบประเมินคุณลักษณะสังคหวัตถุสี่ของเด็กปฐมวัย และมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงหาเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง IOC ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยใช้ดัชนี CITC (Corrected Item-Total Correlation) ใช้การวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบ แสดงหลักฐานความเชื่อมั่นของแบบประเมินด้วยสูตรแอลฟาของครอนบัคและแสดงความเชื่อมั่นของผู้ประเมิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ 5-6 ปี ที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 111 คน แบบประเมินที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 72 ข้อรายการ แบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ โดยมุ่งเน้นประเมินคุณลักษณะสังคหวัตถุสี่ของเด็กปฐมวัย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) องค์ประกอบด้านการให้สิ่งที่ดี (ทาน) (2) องค์ประกอบด้านการพูดดี (ปิยวาจา) (3) องค์ประกอบด้านการประพฤติดี (อัตถจริยา) (4) องค์ประกอบด้านการวางตนพอดี (สมานัตตตา) ผลการวิจัยพบว่า 1) มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ อยู่ระหว่าง .60 ถึง 1.00  2) ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยใช้ดัชนี CITC มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .20 จำนวนทั้งสิ้น 72 ข้อรายการ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง .65 ถึง .85  3) การวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบ พบว่า แบบประเมินที่สร้างขึ้นโมเดลมีความเหมาะสมดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 49.36 (P= .49 ซึ่งไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05) ค่าดัชนีวัดความเหมาะสมดี (GFI) มีค่า 1.00 และ RMSER เท่ากับ .00  และ 4) ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินด้วยสูตรแอลฟาของ ครอนบัค โดยรวมของรายด้านองค์ประกอบ พบว่า ผู้ประเมินคนที่ 1 เท่ากับ .979, .978 .979 และ .979 ผู้ประเมินคนที่ 2 เท่ากับ .974, .974, .975 และ .949 และผู้ประเมินคนที่ 3 เท่ากับ .975, .946, .975 และ .974 ตามลำดับ 5) มีค่าความเชื่อมั่นของผู้ประเมิน (Agreement Indexes for Performance Assessment ) RAI = .71   คำสำคัญ : แบบประเมินคุณลักษณะสังคหวัถตุสี่ , เด็กปฐมวัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จันทะหิน ธ., & ภิญโญอนันตพงษ์ ส. (2015). การสร้างแบบประเมินคุณลักษณะสังคหวัตถุสี่ของเด็กปฐมวัย. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 15(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6647
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)

Most read articles by the same author(s)