การวิจัยและพัฒนาชุดการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

Main Article Content

จามรี เชื้อชัย
ธีรวุฒิ เอกะกุล
กชกร ธิปัตดี

Abstract

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการการจัดการเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ 2) เพื่อพัฒนาชุดการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ดำเนินการศึกษา 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วสังเคราะห์เนื้อหาและศึกษาสภาพและความต้องการครูและนักเรียนจากแบบสอบถาม ระยะที่ 2 พัฒนาชุดการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ผลการวิจัย พบว่า ระยะที่ 1 สภาพการจัดการเรียนการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร, ด้านเนื้อหา, ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน, ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้, ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน, ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการรับรู้ตนเอง รายด้านที่พบมากที่สุดคือกิจกรรมการเรียนการสอนไม่หลากหลาย บรรยากาศกระตุ้นการพูดภาษาอังกฤษน้อยและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นน้อยและความคิดเห็นของครูและนักเรียนต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาความต้องการของครูที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษแก่นักเรียนและนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดตามสภาพจริง ที่พบว่าครูมีความต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษแก่นักเรียน ร้อยละ 79.60 และ และนักเรียนต้องการได้รับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ร้อยละ 72.80 ผลการวิจัยระยะที่ 2 พบว่า คุณภาพของชุดการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.16/80.33 คำสำคัญ : สภาพและความต้องการ,ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา, การเรียนการสอนภาษาภาษาอังกฤษ, ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เชื้อชัย จ., เอกะกุล ธ., & ธิปัตดี ก. (2015). การวิจัยและพัฒนาชุดการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 15(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6646
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)