พฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการปั้นแบบกลุ่ม

Main Article Content

กัญญณัฐ พลอยกระจ่าง
ราชันย์ บุญธิมา
กุลยา ตันติผลาชีวะ

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการปั้นแบบกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย  ชาย – หญิง อายุ 5 - 6  ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  จำนวน 15 คน โดยได้รับการจัดกิจกรรมการปั้นแบบกลุ่ม ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 60 นาที รวมระยะเวลาทั้งสิ้น  24 ครั้ง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแผนการจัดกิจกรรมการปั้นแบบกลุ่มและแบบสังเกตพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสำหรับแบบสังเกตพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับจุดประสงค์ อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.91 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One – Group  Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ  t - test แบบ Dependent Samples  ผลการศึกษาวิจัย พบว่าหลังการจัดกิจกรรมการปั้นแบบกลุ่ม พฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( = 1.74) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า พฤติกรรมความร่วมมือด้านการยอมรับ ( = 1.84) ด้านการช่วยเหลือ( = 1.64)และด้านความรับผิดชอบ ( = 1.64) อยู่ในระดับ สูงทุกด้าน เมื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยในภาพรวมและรายด้าน พบว่าพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการปั้นแบบกลุ่ม มีค่าสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คำสำคัญ : พฤติกรรมความร่วมมือ, การจัดกิจกรรมการปั้นแบบกลุ่ม, เด็กปฐมวัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พลอยกระจ่าง ก., บุญธิมา ร., & ตันติผลาชีวะ ก. (2015). พฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการปั้นแบบกลุ่ม. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 15(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6652
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)

Most read articles by the same author(s)