รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินการคิด สำหรับครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

วิหาญ พละพร
ธีรวุฒิ เอกะกุล
วรรรณ์ดี แสงประทีปทอง

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินการคิด สำหรับครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ด้วยการสัมภาษณ์และสอบถามผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 17 คน  2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมิน  การคิด เก็บข้อมูลโดยการวิจัยเชิงสำรวจ ตัวอย่างเป็นครูระดับประถมศึกษา จำนวน 384 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  3) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินการคิด  โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการและให้ผู้เชี่ยวชาญ 7 คน ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 4) เพื่อทดลองและประเมินการใช้รูปแบบ ใช้วิจัยเชิงทดลองกับตัวอย่างเป็นครูระดับประถมศึกษา 3 โรงเรียน จำนวน 18 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1) แบบสัมภาษณ์  2) แบบสอบถามสมรรถนะด้านการวัดและประเมินการคิด 3) แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการ 4) แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 5) แบบทดสอบ 6) แบบประเมินทักษะ 7) แบบวัดเจตคติ และ 8) แบบประเมินการใช้รูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน  ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และการทดสอบค่าที  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. สมรรถนะด้านการวัดและประเมินการคิด สำหรับครูระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย สมรรถนะหลักด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะ คุณลักษณะส่วนบุคคลและเจตคติ 2. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีปัญหาด้านการวัดและประเมินการคิดในภาพรวมทั้งด้านความรู้ความเข้าใจและด้านทักษะอยู่ในระดับมาก และมีความต้องการพัฒนาในภาพรวมทั้งด้านความรู้ความเข้าใจและด้านทักษะอยู่ในระดับมาก 1 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานินพธ์  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3 ที่ปรึกษาร่วมปริญญานิพนธ์  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินการคิด สำหรับครูระดับประถมศึกษาที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบดังนี้ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) เนื้อหาสาระในการพัฒนา 4) กระบวนการพัฒนา 5) การวัดและประเมินผลรูปแบบ 6) แนวทางการนำรูปแบบไปใช้ และคู่มือการใช้รูปแบบมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด4. ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า ครูระดับประถมศึกษามีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการวัดและประเมินการคิด หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินการใช้รูปแบบในด้านความเป็นไปได้ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์และความพึงพอใจต่อรูปแบบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คำสำคัญ : รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ, การวัดและประเมินการคิด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พละพร ว., เอกะกุล ธ., & แสงประทีปทอง ว. (2015). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินการคิด สำหรับครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 15(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6651
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)