รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการเครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

เจษฎากร รัตนพันธ์
อมรรัตน์ พันธ์งาม
จำลอง วงษ์ประเสริฐ

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์แบบพหุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการเครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียนและเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบเชิงสมมุติฐานที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยองค์ประกอบระดับนักเรียนด้านคุณลักษณะพฤติกรรมประชาธิปไตย และองค์ประกอบด้านสังคม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจัดการเครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียนสูงขึ้นผ่านระดับชั้นเรียนซึ่งมีความสามารถในการทำนายตัวแปรตามได้ร้อยละ 91.20 และในระดับชั้นเรียน พบว่า องค์ประกอบด้านปัจจัยพื้นฐานการจัดการเรียนรู้และองค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจัดการเครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียนสูงขึ้นโดยตัวแปรทั้งหมดมีความสามารถในการทำนายตัวแปรตามได้ร้อยละ 89.60 และตัวแปรทำนายในระดับโรงเรียน  พบว่า องค์ประกอบด้านปัจจัยพื้นฐานการบริหารจัดการ  และองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจัดการเครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียนสูงขึ้นโดยตัวแปรทั้งหมดมีความสามารถในการทำนายความสำเร็จในการจัดการเครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียนได้ร้อยละ  95.90 คำสำคัญ : ความสำเร็จ, การจัดการเครือข่ายประชาธิปไตย,

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
รัตนพันธ์ เ., พันธ์งาม อ., & วงษ์ประเสริฐ จ. (2015). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการเครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 15(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6648
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)