ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนประกอบการบันทึก ที่มีต่อความสามารถด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย

Main Article Content

สสิธร พรเพทาย
ราชันย์ บุญธิมา
กุลยา ตันติผลาชีวะ

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความสามารถด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนประกอบการบันทึก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 4-5 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มา 1 ห้องเรียน จากจำนวน 2 ห้องเรียน เป็นจำนวนเด็กทั้งหมด 60 คน จากนั้นสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  มาจำนวน 15 คน โดยวิธีการจับฉลากเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง แบบแผนการทดลองในครั้งนี้คือ แบบแผนการทดลอง  A-B-A Design ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมชิ้นงานและประเมินผลความสามารถด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย ก่อนการทดลองโดยใช้เวลา 2 สัปดาห์แรก ระหว่างการทดลองใช้เวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ในวันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี โดยเก็บชิ้นงานที่เด็กบันทึกการเรียนรู้ของวันพุธในขั้นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนประกอบการบันทึกมาประเมินให้คะแนนความสามารถด้านการเขียนโดยใช้เกณฑ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  เก็บรวบรวมชิ้นงานและประเมินผลความสามารถด้านการเขียนหลังการทดลองโดยใช้เวลา 2 สัปดาห์หลัง รวมระยะเวลาในการทดลอง 12 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนประกอบการบันทึก และแบบประเมินความสามารถด้านการเขียน (Scoring Rubric) มีค่าความเชื่อมั่นของผู้สังเกต 2 คน โดยได้ใช้ดัชนีความสอดคล้องของผู้สังเกต RAI = 0.95  ซึ่งอยู่ในระดับสูงเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงใช้ผู้สังเกตเพียง 1 คน สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานเพื่อหาค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (One – way analysis of variance : repeated measure) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสัปดาห์โดยการทดสอบค่าที (t – test  for dependent samples) ผลการวิจัย พบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนประกอบการบันทึกข้อมูล มีความสามารถด้านการเขียนทั้ง 6 ขั้น ในแต่ละช่วงสัปดาห์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่การเปลี่ยนแปลงความสามารถด้านการเขียน ก่อนการทดลองกับระหว่างการจัดกิจกรรมในช่วงสัปดาห์ที่ 6 จนถึงหลังการทดลอง (สัปดาห์ที่ 11 – 12) มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นระหว่างการจัดกิจกรรมช่วงสัปดาห์ที่ 3 กับ สัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 4 กับ สัปดาห์ที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ คำสำคัญ : การเรียนรู้นอกห้องเรียนประกอบการบันทึก, ความสามารถด้านการเขียน, เด็กปฐมวัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พรเพทาย ส., บุญธิมา ร., & ตันติผลาชีวะ ก. (2015). ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนประกอบการบันทึก ที่มีต่อความสามารถด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 15(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6656
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)

Most read articles by the same author(s)