ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อความสามารถด้านการพูดของ เด็กปฐมวัย

Main Article Content

ลภัสรดา คำสงค์
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
พัฒนา ชัชพงศ์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กปฐมวัยชาย - หญิงที่มีอายุระหว่าง 4 – 5 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)เขตบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มาโดยวิธีการเลือกนักเรียนโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับสลาก 1 ห้องเรียน จากจำนวน 2 ห้องเรียนได้กลุ่มตัวอย่าง 15 คน ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4  วัน วันละ 60 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แผน คือแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการและแบบทดสอบความสารมารถด้านการพูดซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .72 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบการทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One – group Pretest – Posttest Design) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล t-test for dependent  simple ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรมแบบโครงการ ความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัยในภาพรวมอยู่ในระดับดี (  = 14.66) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการพูดคำศัพท์ ( = 5.87 )อยู่ในระดับดี ด้านการพูดเป็นประโยค( = 3.74 )  อยู่ในระดับดี และด้านการพูดเป็นเรื่องราว( = 5.07)   อยู่ในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบระดับความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัยในภาพรวมและรายด้าน มีค่าสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมแบบโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   คำสำคัญ : โครงการ, ความสามารถด้านการพูด, เด็กปฐมวัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
คำสงค์ ล., ภิญโญอนันตพงษ์ ส., & ชัชพงศ์ พ. (2015). ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อความสามารถด้านการพูดของ เด็กปฐมวัย. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 15(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6655
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)

Most read articles by the same author(s)