Published: 2009-06-27

การพัฒนาแบบฝึกเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมสำหรับเด็กออทิสติก

พัชรี จิ๋วพัฒนกุล, ศาสตราจารย์ ดร. ผดุง อารยะวิญญู, รศ.ดร. สมสรร วงษ์อยู่น้อย, ผศ. ดร.องอาจ นัยพัฒน์

รูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุสำหรับข้าราชการพลเรือนไทย

ว่าที่ร้อยโท นภเกตุ สุขสมเพียร, รศ.ดร. ธาดา วิมลวัตรเวที, รศ.ดร. เพ็ญแข ประจนปัจจนึก, ดร. ละเอียด รักษ์เผ่า

การพัฒนาชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองเรื่องแนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี

สมชาย เรืองมณีชัชวาล, รศ.ดร.สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, รศ.ดร.อรพรรณ พรสีมา, รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม