กลยุทธ์การตลาดบริการ ปัจจัยจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ออกกำลังกายของผู้สูงอายุในประเทศไทย

Authors

  • Anuwat Treepopnath Eastern Asia University
  • Yaowapa Pathomsirikul Eastern Asia University

Keywords:

กลยุทธ์การตลาด ปัจจัยจิตวิทยา การตัดสินใจ ศูนย์ออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ออกกำลังกายของกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย 2) วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ออกกำลังกาย 3) วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ออกกำลังกาย การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้บริการศูนย์ออกกำลังกายในประเทศไทย จำนวน 600 คน ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจีสติก ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 55-59 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-60,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้บริการโปรแกรมออกกำลังกายแบบเฉพาะคือ การปั่นจักรยาน โดยใช้บริการมากกว่า 7 ครั้งต่อเดือน ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ และมีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย การฟื้นฟูสุขภาพ และการกระชับสัดส่วน 2) ปัจจัยการตลาดบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ออกกำลังกาย โดยบุคลากรผู้ให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพสามารถทำนายโอกาสการเลือกใช้โปรแกรมออกกำลังกาย ได้ร้อยละ 63.5 บุคลากรผู้ให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สามารถทำนายโอกาสในการเลือกเทรนเนอร์ได้ร้อยละ 62.8 ส่วนผลิตภัณฑ์บริการ และราคา สามารถทำนายโอกาสการเลือกเวลาเข้าใช้บริการได้ร้อยละ 91 ผลิตภัณฑ์และบริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สามารถทำนายโอกาสการเลือกวิธีชำระเงินโดยรวมได้ร้อยละ 92.2 3) ปัจจัยจิตวิทยาส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ออกกำลังกาย โดยแรงจูงใจสามารถทำนายโอกาสในการเลือกใช้โปรแกรมการออกกำลังกายได้ร้อยละ 60 บุคลิกภาพสามารถทำนายโอกาสในการเลือกเทรนเนอร์ได้ร้อยละ 61.7 ส่วนแรงจูงใจและบุคลิกภาพ สามารถทำนายโอกาสในการเลือกเวลาที่ใช้บริการได้ร้อยละ 91 และบุคลิกภาพ สามารถทำนายโอกาสในการเลือกวิธีชำระเงินได้ร้อยละ 92.2 ผลการวิจัยนี้มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์ออกกำลังกาย ในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ออกกำลังกายของผู้สูงอายุ โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยตลาดที่สำคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ผลิตภัณฑ์บริการ และราคาค่าบริการ และปัจจัยจิตวิทยาด้านแรงจูงใจและบุคลิกภาพของผู้สูงอายุ ตามความต้องการ และพฤติกรรมการใช้บริการ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Anuwat Treepopnath, Eastern Asia University

Doctor of Business Administration (Marketing), School of Business Administration

Downloads

Published

2021-06-02