ปัจจัยลักษณะของบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Authors

  • Supipat Ratchapaetayakom Prince of Songkla University
  • Sirilak Bangchokdee Prince of Songkla University

Keywords:

โครงสร้างเงินทุน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการ ปัจจัยลักษณะของบริษัท

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความแตกต่างของโครงสร้างเงินทุนระหว่างบริษัทที่มีระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการที่แตกต่างกัน และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะของบริษัทกับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปัจจัยลักษณะของบริษัท ได้แก่ ขนาดของบริษัท สินทรัพย์มีตัวตน ความสามารถในการทำกำไร อัตราการเติบโต และสภาพคล่องทางการเงิน โดยเก็บข้อมูลบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 จำนวน 885 ตัวอย่าง การศึกษานี้ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน และ Pooled OLS Regression ผลการทดสอบพบว่า บริษัทที่มีระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการ “ดีเลิศ” มีสัดส่วนหนี้สินที่แตกต่างกันกับบริษัทที่มีระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการ “ดีมาก” และ “ดี” นอกจากนี้ยังพบว่า ขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสัดส่วนหนี้สิน สินทรัพย์ที่มีตัวตน ความสามารถในการทำกำไร และสภาพคล่องทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิงลบกับสัดส่วนหนี้สิน อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตไม่มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนหนี้สิน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ มีค่าเฉลี่ยของสัดส่วนหนี้สินสูงกว่าบริษัทที่อยู่ในระดับดีมากและระดับดี บริษัทที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีสัดส่วนหนี้สินเพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทที่มีสินทรัพย์ที่มีตัวตนมากขึ้น ความสามารถในการทำกำไรสูงขึ้น และสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น มีสัดส่วนหนี้สินที่ลดลง

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Supipat Ratchapaetayakom, Prince of Songkla University

Faculty of Management Sciences

Sirilak Bangchokdee, Prince of Songkla University

Faculty of Management Sciences

Downloads

Published

2021-06-02