About the Journal


           วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวารสารทางวิชาการ จัดทำโดย คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำเป็นวารสารราย 6 เดือน คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม     

            ได้รับการรับรองคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2       

                                             

กำหนดการออกเผยแพร่ (Publication frequency) ดังนี้

            - ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน

            - ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม       

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือวิจัยในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ การตลาด การจัดการ การเงิน การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว และการโรงแรม และสาขาเศรษฐศาสตร์

          2.เพื่อให้บริการทางวิชาการในสาขาบริหารธุรกิจ ได้แก่ การตลาด การจัดการ การเงิน การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาเศรษฐศาสตร์

          3.เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ การตลาด การจัดการ การเงิน การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว และการโรงแรม และสาขาเศรษฐศาสตร์

ประเภทผลงานที่รับพิจารณาตีพิมพ์ (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

          1. บทความวิจัย (Research article)

          2. บทวิจารณ์วิชาการ (Critique/ Discussion paper) 

 ระยะเวลาในการรับพิจารณาบทความ

           - ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน

           - ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ (Article Processing Charges)  
           วารสารไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 

นโยบายการรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร

            วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ มีความยินดีที่จะรับบทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article)  จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในสาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถส่งผลงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ซึ่งผลงานที่นำเสนอพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ จะต้องเป็นผลงานของผู้เขียนเอง หากมีการคัดลอกหรือนำผลงานของนักวิชาการท่านอื่นมาใช้จะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น และผลงานที่นำเสนอนั้นจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น

             ทัศนะ ข้อคิดเห็นใดๆ และข้อความที่ปรากฏภายในบทความของแต่ละบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัว และความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนแต่ละท่าน การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรงมิใช่เป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบใดๆ ของวารสารบริหารธุรกิจ ศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแต่อย่างใด ความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจสอบความถูกต้องของบทความแต่ละบทความเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใดๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากบทความของตนเองแต่เพียงผู้เดียว             

กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

              บทความทุกบทความที่ส่งพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ จะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพแบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double blinded peer review) ซึ่งบทความแต่ละเรื่องจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนอย่างน้อย 2 ใน 3 ซึ่งเมื่อผ่านการพิจารณาในขั้นแรกแล้ว ผู้เขียนจะต้องแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และจะต้องผ่านการตรวจสอบการแก้ไขจากกองบรรณาธิการว่ามีการแก้ไขอย่างถูกต้องจึงจะผ่านการพิจารณาตีพิมพ์ หลังจากนั้นทางวารสารฯ จึงจะออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ให้ผู้เขียนบทความต่อไป

ขั้นตอนการจัดส่งและพิจารณาบทความ

            1. ผู้เขียนจะต้องจัดทำบทความตามรูปแบบที่วารสารกำหนด และจัดส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบของไฟล์ .doc และ .pdf พร้อมแบบฟอร์มส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่งบทความผ่านระบบ OJS ซึ่งทางวารสารจะพิจารณาในเบื้องต้นว่าบทความนั้นมีรูปแบบหรือเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารหรือไม่ โดย

                  1.1 ในกรณีที่วารสารรับพิจารณาบทความ ทางวารสารจะแจ้งผู้เขียนทราบและจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินบทความต่อไป โดยหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมทางวารสารจะส่งให้ผู้เขียนแก้ไขก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาบทความต่อไป

                  1.2 ในกรณีที่ไม่รับพิจารณาบทความ ทางวารสารจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบเพื่อจัดส่งให้วารสารอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป  

             2. ในกรณีที่วารสารรับพิจารณาบทความเรื่องนั้น ทางวารสารจะจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความต่อไป โดยบทความแต่ละเรื่องจะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพแบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double blinded peer review) ซึ่งบทความแต่ละเรื่องจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนอย่างน้อย 2 ใน 3

                  2.1 หากบทความเรื่องนั้นไม่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ใน 3 ทางวารสารจะปฏิเสธในการพิจารณาบทความเรื่องนั้นต่อ และทางวารสารจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบต่อไป

                  2.2 หากบทความเรื่องนั้นผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ใน 3 ทางวารสารจะสรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน และส่งให้ผู้เขียนแก้ไขต่อไป

                        2.2.1 ผู้เขียนจะต้องแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยขอให้ผู้เขียนทำ Hi-Light ในประเด็นที่แก้ไขเมื่อส่งบทความที่แก้ไขกลับมา หากมีข้อโต้แย้งกับประเด็นที่ได้รับการพิจารณา สามารถทำหนังสือชี้แจงประเด็นนั้นๆ แนบมาพร้อมกับบทความที่แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิได้

                         2.2.2 บทความที่แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการตรวจสอบการแก้ไขจากกองบรรณาธิการ

                                 1) หากบทความผ่านการตรวจสอบว่ามีการแก้ไขอย่างถูกต้อง บทความเรื่องนั้นจึงจะผ่านการพิจารณาตีพิมพ์ และทางวารสารฯ จะออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ให้

                                 2) หากกองบรรณาธิการตรวจสอบบทความแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจสอบการแก้ไขทางวารสารอาจจะให้ผู้เขียนมีโอกาสแก้ไขใหม่หรือปฏิเสธการพิจารณาบทความนั้นต่อแล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ ทั้งนี้ วารสารจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบต่อไป

การติดต่อวารสาร

            คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11754, 0-2169-1018 E-mail Address: mbasbj@gmail.com