About the Journal

นโยบายการรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร

 
   

         วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ มีความยินดีที่จะรับบทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Article review) บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) บทวิจารณ์เชิงวิชาการ (Critique/ Discussion paper) กรณีศึกษา (Case study) จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในสาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถส่งผลงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ซึ่งผลงานที่นำเสนอพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ จะต้องเป็นผลงานของผู้เขียนเอง หากมีการคัดลอกหรือนำผลงานของนักวิชาการท่านอื่นมาใช้จะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น และผลงานที่นำเสนอนั้นจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น

             ทัศนะ ข้อคิดเห็นใดๆ และข้อความที่ปรากฏภายในบทความของแต่ละบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัว และความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนแต่ละท่าน การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรงมิใช่เป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบใดๆ ของวารสารบริหารธุรกิจ ศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแต่อย่างใด ความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจสอบความถูกต้องของบทความแต่ละบทความเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใดๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากบทความของตนเองแต่เพียงผู้เดียว

              บทความที่ส่งพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ จะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน  ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพแบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double blinded peer review) ซึ่งบทความแต่ละเรื่องจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนอย่างน้อย 2 ใน 3 ซึ่งเมื่อผ่านการพิจารณาในขั้นแรกแล้ว ผู้เขียนจะต้องแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และจะต้องผ่านการตรวจสอบการแก้ไขจากกองบรรณาธิการว่ามีการแก้ไขอย่างถูกต้อง จึงจะผ่านการพิจารณาตีพิมพ์ ทางวารสารฯ จึงจะออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ให้

Peer Review Process

              บทความทุกบทความที่ส่งพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ จะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพแบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double blinded peer review) ซึ่งบทความแต่ละเรื่องจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนอย่างน้อย 2 ใน 3 ซึ่งเมื่อผ่านการพิจารณาในขั้นแรกแล้ว ผู้เขียนจะต้องแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และจะต้องผ่านการตรวจสอบการแก้ไขจากกองบรรณาธิการว่ามีการแก้ไขอย่างถูกต้องจึงจะผ่านการพิจารณาตีพิมพ์ หลังจากนั้นทางวารสารฯ จึงจะออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ให้ผู้เขียนบทความต่อไป

Publication Frequency

           วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำเป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

            - ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน

            - ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

ระยะเวลาในการรับพิจารณาบทความ

            - ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน

            - ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม

Open Access Policy

            ผู้สนใจสามารถอ่านบทความที่เผยแพร่ออนไลน์ของวารสารได้

 

ขั้นตอนการจัดส่งบทความ

            1.จัดทำบทความที่จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Windows โดยจะต้องพิมพ์ชื่อผู้เขียนและหน่วยงานในหน้าแรกของบทความ และจะต้องมีรูปแบบการเขียนบทความและหัวข้อตามรูปแบบที่วารสารกำหนด
            2. จัดส่งไฟล์ต้นฉบับบทความผ่านระบบ OJS ซึ่งวารสารจะพิจารณาในเบื้องต้นว่าบทความนั้นมีรูปแบบหรือเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารและจะรับพิจารณาบทความนั้นหรือไม่

                2.1 ในกรณีที่วารสารรับพิจารณาบทความ ทางวารสารจะแจ้งผู้เขียนทราบและจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินบทความต่อไป

                2.2 ในกรณีที่ไม่รับพิจารณาบทความ ทางวารสารจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบเพื่อจัดส่งให้วารสารอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป

การจัตเตรียมต้นฉบับบทความและแบบฟอร์มการส่งบทความ

            สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการจัตเตรียมต้นฉบับบทความและแบบฟอร์มการส่งบทความได้ที่  https://mba.swu.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/270265.pdf

การติดต่อวารสาร

            ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11754, 0-2169-1018 E-mail Address: mbasbj@gmail.com

จริยธรรมการตีพิมพ์ (Publication Ethics)

บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ

 1. บรรณาธิการมีหน้าที่ในการพิจารณาเนื้อหาและคุณภาพของบทความในเบื้องต้นว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร
 2. บรรณาธิการมีหน้าที่ในการพิจารณาและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินบทความร่วมกับกองบรรณาธิการ
 3. บรรณาธิการจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนบทความ
 4. บรรณาธิการจะต้องไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ เพื่อให้ผู้เขียนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
 5. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยหรือนำส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความของผู้เขียนบทความไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
 6. บรรณาธิการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลผู้เขียนบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิและข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความให้ผู้เขียนหรือผู้ไม่เกี่ยวข้องทราบ
 7. บรรณาธิการเป็นผู้ควบคุมดูแลคุณภาพของวารสาร และการดำเนินการต่างๆ ของกองบรรณาธิการ ผูัทรงคุณวุฒิ รวมถึงภาพรวมของวารสาร

บทบาทหน้าที่ของผุู้เขียนบทความ

 1. ผู้เขียนบทความจะต้องไม่คัดลอกผลงานทางวิขาการของผู้อื่น
 2. ในกรณีที่ผู้เขียนมีการอ้างอิงผลงานของผู้อื่นจะต้องระบุแหล่งที่มาและอ้างอิงผลงานนั้นๆ ทุกครั้ง
 3. ผู้เขียนบทความจะต้องไม่ส่งผลงานทางวิชาการเรื่องเดียวกันเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพร้อมกันหลายฉบับ
 4. รายชื่อผู้เขียนที่ปรากฎในบทความจะต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบทความ
 5. เมื่อผู้เขียนได้รับผลการประเมินบทความ ผู้เขียนจะต้องปรับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งบทความที่แก้ไขตามคำแนะนำ

บทบาทหน้าที่ของผุู้ทรงคุุณวุฒิประเมินบทความ

 1. ผุู้ทรงคุุณวุฒิประเมินบทความจะต้องไม่เปิดเผยหรือนำส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
 2. ผุู้ทรงคุุณวุฒิประเมินบทความจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนบทความ
 3. ผุู้ทรงคุุณวุฒิประเมินบทความจะต้องพิจารณาบทความโดยคำนึงหลักวิชาการ โดยปราศจากอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัว
 4. ประเมินบทความตามระยะเวลาที่วารสารกำหนด