Return to Article Details กลยุทธ์การตลาดบริการ ปัจจัยจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ออกกำลังกายของผู้สูงอายุในประเทศไทย Download Download PDF