Ethics for Author

บทบาทหน้าที่ของผุู้เขียนบทความ

            1. ผู้เขียนบทความจะต้องไม่ส่งผลงานทางวิชาการเรื่องเดียวกันเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่นพร้อมกันหลายฉบับ หากต้องการยกเลิกการส่งผลงานจะต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากวารสารก่อนจึงจะสามารถนำบทความเรื่องนั้นไปส่งวารสารอื่นที่ต้องการได้

             2. ผู้เขียนบทความจะต้องไม่ตีพิมพ์ซ้ำผลงานของตนเอง (Self Plagiarism) หรือมีการนำบทความเดิมมาปรับชื่อเรื่องใหม่หรือเนื้อหาเพียงเล็กน้อย โดยรายละเอียดและเนื้อหาบทความเหมือนกับบทความที่เคยได้รับการตีพิมพ์ไปแล้ว

             3 .ผู้เขียนบทความจะต้องไม่คัดลอกผลงานของตนเอง หากมีการนำผลงานของตนเองมาใช้ในการเขียนบทความจะต้องมีการอ้างอิงทั้งในส่วนของเนื้อหาและส่วนของเอกสารอ้างอิงให้ถูกต้องครบถ้วน

             4. ผู้เขียนบทความจะต้องไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้เขียนท่านอื่น หากมีการอ้างอิงผลงานของผู้อื่นจะต้องระบุแหล่งที่มาและอ้างอิงผลงานนั้นๆ ทุกครั้ง

             5. รายชื่อผู้เขียนที่ปรากฎในบทความจะต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบทความ และทางวารสารไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมรายชื่อภายหลัง

             6. ผู้เขียนจะต้องนำเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาตามที่ได้รับจากการวิจัย โดยไม่มีการบิดเบือนข้อมูล (Fabrication or Misrepresentation) จากความเป็นจริงและไม่สร้างหลักฐานเท็จเพื่อรองรับผลลัพธ์ในงานวิจัยของตนเอง

             7. ผู้เขียนจะต้องนำเสนอข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย โดยไม่เสนอแนะความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

             8. เมื่อผู้เขียนได้รับผลการประเมินบทความ ผู้เขียนจะต้องปรับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งบทความที่แก้ไขตามคำแนะนำ หากต้องการชี้แจงประเด็นที่ได้รับการประเมินสามารถทำเอกสารเพื่อชี้แจงเมื่อแก้ไขบทความกลับมาได้