Information For Authors

ผู้เขียนที่ต้องการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องจัดทำบทความและเขียนเอกสารอางอิงให้ตรงกับรูปแบบของวารสาร โดยผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของบทความก่อนส่ง และบทความที่เสนอพิจารณาจะต้องไม่มีการส่งซ้ำซ้อนกับวารสารอื่น หรือคัดลอกผลงานของผู้เขียนท่านอื่น หากมีการนำผลงานของผู้เขียนท่านอื่นมาอ้างอิงในงานวิจัยจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้