Information For Readers

วารสารมีความยินดีให้ผู้อ่านสามารถอ่านบทความที่เผยแพร่ของวารสารสำหรับการศึกษาและค้นคว้าวิจัยได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยหากมีการนำส่วนหนึ่งส่วนใดของวารสารไปใช้ในการทำวิจัย ให้ผู้เขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของวารสารด้วย

หากมีการนำบทความของวารสารไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นจะต้องได้รับการขออนุญาตจากวารสารเป็นลายลักษณ์อักษร